Jak utrzymać płynność finansową

Większość przedsiębiorstw, zwłaszcza firmy z sektora MSP, cierpi na stałe bądź okresowe trudności z utrzymaniem swej płynności finansowej na poziomie nie tyle gwarantującym nieskrępowany rozwój, co często wręcz bieżące funkcjonowanie. Płynność finansowa – jako zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań – jest podstawowym wskaźnikiem kondycji firmy. Brak płynności uniemożliwi pozyskanie kredytu bankowego oraz obniży wiarygodność u dostawców.

Najtańszym sposobem poprawy płynności finansowej w firmie jest finansowanie się kredytem kupieckim. W dłuższym okresie można ją poprawić przez redukcję kosztów stałych, w krótkim pozyskując dodatkowe środki finansowe, którymi będzie można płacić za zobowiązania. Ważna jest analiza składników majątku trwałego firmy oraz sporządzenie wykazu aktualnych partnerów handlowych. Mając stałych odbiorców, możemy skorzystać z usługi factoringu. Dobrze przygotowany produkt oraz przemyślana strategia korzystania z niego poprawiają płynność przedsiębiorstwa oraz pomagają w uniknięciu strat, ograniczają ryzyko transakcji handlowych oraz zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Firma, mając możliwość finansowania się factoringiem, może w swojej strategii ująć wydłużanie terminów płatności, przez co staje się lepszym partnerem handlowym oraz uzależnia od siebie partnera, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo długoterminowej współpracy. Innym sposobem jest analiza majątku trwałego oraz pozyskanie pieniądza z tego majątku. Musi się to odbyć bez szkody dla bieżącego i przyszłego funkcjonowania firmy. Typując w majątku środki trwałe, z których będziemy korzystać, możemy skorzystać z usługi leasingu zwrotnego. Jest to sprzedaż przez firmę wybranych składników posiadanego majątku trwałego przy jednoczesnym zawarciu umowy leasingu na pozycje majątku.

Zarówno factoring jak i leasing zwrotny są nie tylko sposobami na poprawienie płynności finansowej. Porządkują strukturę bilansu w firmie, dzięki czemu łatwiejsze jest wzięcie kredytu w przyszłości. Factoring dodatkowo dopinguje odbiorców do terminowych płatności. Są to wartości dodane, nie do przecenienia, zwłaszcza w okresie dekoniunktury gospodarczej, oraz rygorystycznego podchodzenia banków do kredytów.

Autor jest zarządzającym projektami w firmie Profinance