Sposoby pomiaru gromadzonych informacji

dr Jacek Nowak

Osiągnięcie zamierzonego celu badania kondycji przedsiębiorstwa wymaga zastosowania odpowiedniego sposobu pomiaru gromadzonych informacji. Wiąże się to również z przyjęciem założonego cyklu postępowania, określenia zbioru celowych posunięć, które powinny przyczyniać się do realizacji danego celu. dr Jacek Nowak – Ustalenie sposobu pomiaru danych i założenie określonych działań, mających na celu określenie kondycji jednostki gospodarczej, nazwać można metodą analizy stanu finansowego przedsiębiorstwa. Można zatem przyjąć, że stosowane sposoby prowadzenia analiz finansowych stanowią zamierzoną metodę postępowania, która jest stosowana do pomiaru kondycji finansowej przedsiębiorstwa i przebiegu procesów finansowych w działalności jednostki gospodarczej.

Rodzaje analiz według sposobu badań
Jednak przyjęte każdorazowo określone metody zawierają szeroką paletę możliwych do realizacji czynności. Przy czym przyjęty tok postępowania służy wykorzystaniu informacji na temat analizowanych procesów finansowych, umożliwiając uzyskanie założonych rezultatów analizy. Każdorazowo przyjęta metoda analizy wynika z określonych wcześniej założeń po to, by osiągnąć przyjęty cel, starając się wyjaśnić przyczyny stanu finansowego w przedsiębiorstwie.
Klasyfikacja metod analizy finansowej jest wykonywana na wiele sposobów, co zależy od przyjmowanych każdorazowo założeń. Jednak przyjmując za fundament podziału zakres sposobów analizy, wyróżnia się analizę: funkcyjną, logiczną i elementarną.
Funkcyjny sposób badania ma związek z wyodrębnieniem w ramach analizowanego przedsiębiorstwa komponentów (struktura organizacji) oraz określeniem relacji, jakie mają miejsce pomiędzy poszczególnymi komponentami. Odmiennie rozumie się badanie w ramach analizy logicznej, gdzie podstawą dla określenia relacji między wyodrębnionymi komponentami w przedsiębiorstwie są relacje logiczne. Trzecim wyróżnionym sposobem badania jest analiza elementarna, która jest realizowana przez wyodrębnienie w ramach analizowanego przedsiębiorstwa elementów, przy czym nie jest celem określanie relacji wzajemnych między tymi elementami.

Metoda dedukcyjna i indukcyjna
Dla uszeregowania należy wskazać na kolejne kryterium podziału sposobów realizacji analizy finansowej. Kryterium tym jest przebieg wykonywanych badań, w ramach którego wyróżnia się analizę dedukcyjną i indukcyjną. Badanie dedukcyjne dotyczy zasadniczo wnioskowania bez konieczności przygotowywania nowych rozwiązań lub określeń, które miałyby umożliwić wytłumaczenie zjawiska. Innymi słowy, w przypadku badań dedukcyjnych na podstawie znanych skutków dokonywana jest próba wyciągania wniosków, z określeniem przyczyn istniejącego stanu finansowego. Odwrotnie w przypadku analizy indukcyjnej. Podstawą w tym przypadku jest sformułowanie uogólnienia na podstawie znanych szczegółów lub danych elementarnych. Zatem na bazie podstawowych danych formułowane są wnioski i dokonywane są oceny. Metoda indukcyjna ma zatem charakter syntetyczny. Jednocześnie w ramach wykonywanych analiz finansowych w przedsiębiorstwie bierze się pod uwagę kategorie jakości i ilości w badaniach. Stąd badania jakościowe dotyczą m.in. zależności między wskaźnikami finansowymi, a ilościowe umożliwiają określenie ilościowe relacji w ramach badanych zjawisk.

Metoda porównawcza i przyczynowa
Niezmiernie ważne w ramach badań finansowych w przedsiębiorstwie jest jednak wskazanie na wagę metod analizy porównawczej oraz metod analizy przyczynowej. Badania porównawcze charakteryzują się konfrontacją (porównaniem) wartości w jednostce gospodarczej z odpowiadającym jej kategoriom finansowym w innych przedsiębiorstwach. W tym przypadku fundamentem porównania jest badanie wielkości ekonomicznych przedsiębiorstw działających w tej samej branży, w tym samym obszarze rynkowym itp. Analiza przyczynowa natomiast charakteryzuje się określeniem ukierunkowania i potencjału za pomocą danego wskaźnika, jak również określeniem położenia wskaźnika w schemacie przyczynowo-skutkowym, co ma podstawowy związek z rzeczywistością gospodarczą.

Autor jest ekonomistą, adiunktem w Katedrze Finansów Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.