e-wydanie

2.8 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

ELEKTRONICZNY E-KRS – REWOLUCYJNE ZMIANY DLA SPÓŁEK HANDLOWYCH

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie wnioski o wpis lub zmianę danych do KRS (np. odwołanie członka zarządu lub powołanie członka rady nadzorczej, zmiana wspólnika, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, zmiana adresu rejestracyjnego spółki) należy składać co do zasady online. Wnioski składane w formie tradycyjnej nie zostaną rozpoznane przez sąd. Zmiana ta nie dotyczy stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, czy publicznych zakładów opieki zdrowotnej – podmioty te mogą składać wnioski zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Wnioski będą musiały być opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym osoby reprezentującej dany podmiot (np. członka zarządu, prokurenta lub pełnomocnika), czyli kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ePUAP lub profilem zaufanym.  Zmiana ma na celu ułatwienie, usprawnienie i przyśpieszenie postępowania rejestrowego. Obecnie np. w warszawskim sądzie rejestrowym czeka się na wpis od 3 do 10 tygodni. Zmiany mają na celu także zminimalizowanie ryzyka składania niekompletnych lub błędnych wniosków do KRS. 

ELEKTRONICZNE FORMULARZE

Wnioski do KRS należy składać za pośrednictwem specjalnego Portalu Rejestrów Sądowych, dostępnego pod adresem www.prs.ms.gov.pl. Po zarejestrowaniu do Portalu, użytkownik może wybrać interesujący go formularz (np. wniosek o rejestrację spółki z o.o.) i po wypełnieniu opłacić i dokonać zatwierdzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Co ważne, po wybraniu przez użytkownika przedmiotu wniosku, system automatycznie określi niezbędne dane i załączniki konieczne do jego prawidłowego wypełnienia – w konsekwencji ryzyko złożenia wniosku niezawierającego wszystkich wymaganych elementów zostało zredukowane do minimum; w sytuacji wykrycia braków system odmówi przyjęcia wniosku, wskazując przy tym konieczność uzupełnienia formularza o konkretne informacje.

OPŁATY SĄDOWE  

Na przyśpieszenie postępowania rejestrowego ma wpływ także zmiana w zakresie sposobu uiszczania opłat sądowych. I tak, przy składaniu wniosku poprzez Portal Rejestrów Sądowych, opłata powinna zostać wniesiona od razu poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy. Opłaty sądowe nie zmieniły się. Za wniosek o rejestrację spółki poprzez Portal Rejestrów Sądowych należy wnieść opłatę w wysokości 500 złotych, za wniosek o zmianę danych oplata wnosi 250 złotych, natomiast koszt wniosku o wykreślenie spółki z rejestru wynosi obecnie 300 złotych. Składając powyższe wnioski należy liczyć się również z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

AKTY NOTARIALNE A WNIOSEK O WPIS

Na uwagę zasługuje także zmiana w zakresie składania aktów notarialnych stanowiących załączniki do wniosków o wpis. Doszło bowiem do połączenia Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych z Krajowym Rejestrem Sądowym. W związku z powyższym, w przypadku potrzeby dołączenia do wniosku dokumentu sporządzonego w formie aktu notarialnego, nie jest konieczne załączanie do formularza jego skanu ani tym bardziej wypisu. Aktualnie, celem skutecznego załączenia aktu notarialnego do wniosku,  wystarczy wprowadzić do formularza jego numer znajdujący się w systemie CREWAN W systemie  są w gromadzone i przechowywane elektroniczne wypisy aktów notarialnych, które zawierają w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego (np. w zakresie zmiany umowy spółki z o.o.), zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (np. umowy), umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

Elementem nowelizacji jest również informatyzacja etapu rozpatrywania wniosków przez sądy rejestrowe – decyzje dotyczące wniosków składanych za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych wydawane są w postaci dokumentów elektronicznych opatrzonych podpisem kwalifikowanym. Na tej modyfikacji zyskają użytkownicy Portalu, albowiem orzeczenia te doręczane są na ich indywidualne konta, dzięki czemu mogą oni w każdej chwili sprawdzić, czy i w jaki sposób dany wniosek został rozpatrzony.

SPÓŁKI „INTERNETOWE” S-24

Od 2012 roku funkcjonuje także system S-24, który umożliwia złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z o.o, spółki jawnej, spółki komandytowej i prostej spółki akcyjnej, a także wprowadzanie zmian w zarejestrowanych już spółkach. System S-24 nie znika. W odróżnieniu jednak od systemu S-24, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych możliwe jest zarejestrowanie wszystkich rodzajów spółek. Użytkownicy Portalu nie są ograniczeni gotowymi wzorcami pism, które znacząco zawężają możliwość dostosowania rejestrowanej spółki do potrzeb wnioskodawcy.  Nie bez znaczenia jest także wspomniane wcześniej połączenie Portalu Rejestrów Sądowych z systemem CREWAN, dzięki czemu dopuszczalne jest m.in. wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki z o.o., co przy rejestracji spółki poprzez system S-24 w jego aktualnym kształcie nie jest możliwe.

PODSUMOWANIE

Wprowadzone zmiany dają nadzieję na realne usprawnienie przebiegu postępowań rejestrowych. Czas jednak pokaże, czy założenia projektodawców znajdą odzwierciedlenie w praktyce, a także – co najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców – jaki będzie rzeczywisty czas oczekiwania na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Autorzy:

adw. Jarosław Ziobrowski, Ziobrowski Tax&Law

Filip Bakierski, Ziobrowski Tax&Law

Najnowsze