17 C
Warszawa
sobota, 25 maja 2024

Polacy oszczędzają z nami od trzech dekad

Lata 90. to odrodzenie rynku kapitałowego w Polsce. Powstawały wówczas ramy prawne dla funkcjonowania instytucji, takich jak domy maklerskie, fundusze powiernicze, giełda czy organ nadzorujący rynek papierów wartościowych. Pierwsza sesja giełdowa odbyła się w kwietniu 1991 r., zaś niespełna rok później w lutym 1992 r. usankcjonowano pierwsze na polskim rynku towarzystwo funduszy powierniczych. O początkach działalności i doświadczeniu firmy opowiada Łukasz Kędzior, prezes najdłużej działającego na polskim rynku towarzystwa, czyli Pekao TFI.

To Państwa spółka zainicjowała rewolucję w sposobie oszczędzania i inwestowania Polaków. Wkrótce minie 30 lat od tego momentu.

Faktycznie w  tym roku świętujemy jubileusz 30-lecia naszej działalności. Dokładnie 30 lat temu organ nadzorczy wyraził zgodę na funkcjonowanie pierwszego towarzystwa funduszy powierniczych w  Polsce, a  już latem w lipcu 1992 r. Polacy otrzymali możliwość inwestowania w pierwszy fundusz powierniczy (obecnie fundusz inwestycyjny), który z powodzeniem działa do dziś pod zmienioną nazwą. Do 1995 roku byliśmy jedyną tego typu instytucją w Polsce.

Jestem dumny, że mogę być częścią spółki, która przed laty tworzyła rynek kapitałowy w Polsce. Spółki, która jako pierwsza dała Polakom zupełnie nowe możliwości oszczędzania i inwestowania. Spółki, która wyznacza kierunki rozwoju dla całej branży towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Te trzy dekady to naprawdę kawał historii, nie tylko rynku kapitałowego w Polsce, ale również zmian społecznych i gospodarczych.

Pierwszy fundusz zaproponowaliście klientom w 1992 r. Wówczas był on jedynym dostępnym na rynku. Dziś inwestorzy mogą wybierać spośród kilkudziesięciu funduszy z oferty Pekao TFI, a cały rynek w Polsce to ponad 1100 funduszy inwestycyjnych. Jak zmieniała się w tym czasie Państwa oferta?

Oczywiście lata 90. to zupełnie inne czasy, internet raczkował a dyspozycje klientów przyjmowane były na papierze. Zlecenia w  ogromnych pudłach przychodziły wtedy do firmy pocztą, dzisiaj już prawie nikt tego nie pamięta, ja również, byłem wówczas uczniem liceum ekonomicznego, ale jestem bardzo szczęśliwy, że mam możliwość pracy z osobami, które tworzyły tę niesamowitą historię i mogę czerpać wiedzę z  ich ogromnego doświadczenia. Pierwsza oferta Towarzystwa to jeden fundusz zrównoważony, następnie w  1995  r. uruchomione zostały kolejne dwie strategie: obligacyjna i akcyjna. Oferta jak na tamten okres wydawała się kompletna, zważywszy, że wówczas nikt nie uczył inwestowania w  szkole, niewiele było polskich książek opisujących zasady funkcjonowania rynków kapitałowych

Obecnie, trzydzieści lat później, nasza oferta to ponad 50 strategii, które dają szerokie i bardzo różnorodne możliwości zarządzania swoimi oszczędnościami. Klienci mogą inwestować za pośrednictwem funduszy nie tylko w  Polsce, ale i  za granicą, na rynkach rozwiniętych, jak i  rozwijających się. W  ofercie dostępne są rozwiązania oparte na różnych klasach aktywów i  o  różnym poziomie ryzyka, co sprawia, że obecnie nasza propozycja produktowa jest jedną z najszerszych na polskim rynku.

Już w 1995 r. wprowadziliśmy pierwsze programy oszczędnościowe. Jednak to początek XXI wieku przyniósł w  naszej ofercie wysyp wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, które są popularne wśród naszych klientów do dziś. Oferta Pekao TFI obejmuje również programy wspierające oszczędzanie na emeryturę a  także stosunkowo nowe rozwiązanie, jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Niezależnie od upływu lat, zmiany bandery, pod którą prowadzimy tę inwestycyjną podróż, w  warunkach zmieniającego się świata oraz zmieniających się oczekiwań klientów, wciąż jesteśmy w gronie liderów na rynku. Potwierdzeniem tego jest blisko 450 000 klientów, którzy powierzyli nam do zarządzania ponad 20 mld złotych.

Działania Pekao TFI są doceniane nie tylko przez klientów, ale i przez niezależne podmioty, czego potwierdzeniem są otrzymywane nagrody i wyróżnienia.

Bardzo cieszymy się, że nasze działania znajdują uznanie w  oczach klientów i  niezależnych agencji. Rzeczywiście, w tym roku Pekao TFI otrzymało nagrodę specjalną Agencji ISBNews za całokształt działalności. Nasz subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek otrzymał statuetkę Alfy 2021 firmy Analizy Online a trzy subfundusze otrzymały wyróżnienia w swoich kategoriach. Byliśmy w gronie trzech TFI, które zdobyły najwięcej nagród i wyróżnień. Ponadto otrzymaliśmy „Złoty Laur Klienta 2022” w kategorii „towarzystwa funduszy inwestycyjnych” w  ogólnopolskim plebiscycie. Czujemy się szczególnie wyróżnieni, gdyż te niełatwe czasy wystawiają na próbę nie tylko cierpliwość, ale i zaufanie inwestorów. Zawdzięczamy pozycję lidera bogactwu doświadczeń, jakie zdobyliśmy w czasie ostatnich trzech dekad. Robimy wszystko, aby w tej, jakże odmiennej codzienności, być wciąż blisko naszych klientów i  doradców. Nie ma tygodnia, abyśmy nie przygotowali dla nich komentarzy rynkowych do bieżących wydarzeń gospodarczych, gdzie wyjaśniamy i tłumaczymy jaki mają wpływ na rynki kapitałowe i nasze oszczędności. Zarządzamy ryzykami związanymi z inwestowaniem w  fundusze. Codziennie pracujemy na zaufanie klientów. Wyróżnienia dają nam dużo satysfakcji i motywacji do dalszych działań.

Świat szybko się zmienia, a rozwój technologii wręcz galopuje. Jakie wyzwania stoją przed Pekao TFI?

Wspólnie z  Bankiem Pekao jesteśmy aktywnym uczestnikiem transformacji technologicznej, podążamy za trendami, cały czas rozwijamy nasze systemy tak, aby klienci Pekao TFI mogli składać swoje dyspozycje, tak jak jest im najwygodniej, również z  domowego zacisza bez konieczności wizyty w oddziale banku.

Optymalizujemy naszą ofertę produktową oraz planujemy nowe rozwiązania, zarówno dla klientów detalicznych, jak i dla firm. Nie spoczywamy na laurach. Wciąż mamy nowe, ciekawe pomysły, które chcemy zaproponować inwestorom.

Wciąż wielu inwestorów kojarzy nas z marką spod niebieskiego żagla, choć już od 4 lat funkcjonujemy pod polską banderą czerwonego żubra. Nasza ciekawa i różnorodna historia pokazuje, iż mimo zmian, zarówno w  gospodarce, jak i  w  samej spółce, niezmiennie jesteśmy stabilnym i  godnym zaufania partnerem. Chciałbym, aby kolejne lata będą spokojniejsze nie tylko dla rynków, ale i dla naszych inwestorów. Jednak życie pisze inny scenariusz, mimo to jestem pewien, że jako firma damy radę sprostać nowym wyzwaniom.

***

Opis ryzyk związanych z inwestowaniem w  fundusz inwestycyjny znajduje się w  prospekcie informacyjnym i  kluczowych informacjach dla inwestorów (KII) danego funduszu. Uczestnik funduszu, w tym PPK, musi mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku ale również poniesienia straty przynajmniej części zainwestowanych środków. Uczestnictwo w funduszach wiąże się z opłatami manipulacyjnymi i  opłatami za zarządzanie. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym zwięzły opis praw uczestników, KII i informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dostępnymi w  jęz. polskim, wraz z  tabelami opłat, na www.pekaotfi .pl. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu Pekao Dynamicznych Spółek (możliwy znaczny udział instrumentów fi nansowych o charakterze udziałowym) wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Materiał nie stanowi oferty w  rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendowania instrumentów fi nansowych lub ich emitentów. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w  Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016956, NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 zł opłacony w całości. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Najnowsze