20 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Uproszczona restrukturyzacja – czynniki decydujące o sukcesie

Liczne walory uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu sprawiają, że obecnie jest to najpopularniejsza forma restrukturyzacji. Decyzja o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji to dopiero początek drogi do ratowania przedsiębiorstwa. Jak zwiększyć szansę sukcesu uproszczonej formy restrukturyzacji?

Przygotowanie – praca przed obwieszczeniem


Formalnie uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczyna się od publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – od tego momentu dłużnik korzysta z narzędzi, które mają zwiększyć szansę zawarcia układu oraz pozwalają na zachowanie przedsiębiorstwa (czy gospodarstwa rolnego) w całości. Od momentu obwieszczenia rozpoczyna bieg 4-miesięczny okres na osiągnięcie porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzeniu układu można dokonać tylko raz – cały proces trzeba zatem zaplanować.
Kompleksowa, wielopłaszczyznowa analiza sytuacji dłużnika przed zainicjowaniem postępowania pozwala uniknąć komplikacji po dokonaniu obwieszczenia. Dla przykładu – poza czysto ekonomicznym badaniem możliwości spłaty wierzycieli, należy śledzić informacje o działaniach wierzycieli podejmowanych nie tylko przed sądami czy organami egzekucyjnymi, ale również innymi uczestnikami obrotu gospodarczego – jak na przykład sprzedaż naszego długu na rzecz innego podmiotu.
Przed dokonaniem obwieszczenia dłużnik często konstruuje propozycje układowe bez znajomości oczekiwań wierzycieli. Warto zadbać o elastyczność proponowanych rozwiązań oraz o zbudowanie własnej świadomości odnośnie do możliwości przedsiębiorstwa w zakresie realizacji układu. Pozwoli to na przekonanie wierzycieli do naszych działań już po otwarciu postępowania, a także merytoryczne omówienie proponowanego sposobu restrukturyzacji zadłużenia (np. przyczyn podziału wierzycieli na grupy interesów, proponowanego zakresu zaspokojenia czy czasu trwania wykonywania układu).

Przejrzysty, spójny plan

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne umarza się z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Jest to czas stosunkowo krótki, standardowe postępowania restrukturyzacyjne trwają bowiem wyraźnie dłużej. Wpływ na sukces uproszczonej operacji ma rzetelna i otwarta komunikacja z wierzycielami – trzeba pamiętać, że to oni decydują o dalszych losach dłużnika, głosując nad układem.
Z propozycji układowych powinno jednoznacznie wynikać, w jakim czasie rozpocznie się wykonywanie układu, a także jak będzie wysokość poszczególnych „rat” należnych poszczególnym wierzycielom. Wierzyciele mogą oczekiwać przedstawienia w zrozumiały, transparentny sposób uzasadnienia decyzji o otwarciu restrukturyzacji oraz odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dłużnik zamierza rozwiązać swoje problemy. Układ musi mieć solidne podstawy prawny oraz ekonomiczne – przed oddaniem głosu za układem, wierzyciele powinni zrozumieć założenia restrukturyzacji.

Rola doradcy restrukturyzacyjnego

Nad całą procedurą czuwa doradca restrukturyzacyjny pełniący funkcję nadzorcy układu na mocy umowy zawieranej z dłużnikiem. Wybór profesjonalnego doradcy ma znaczenie na każdym etapie sprawy – od zachowania wymogów formalnych obwieszczenia czy sprawozdania nadzorcy układu, do sposobu prowadzenia rozmów z wierzycielami oraz pilnowaniu właściwego tempa postępowania.
Finalnie o sukcesie postępowania decyduje suma wypadkowych – warto zadbać o profesjonalne przygotowanie elementów zależnych od samego dłużnika.

Michał Węgliński

Doradca Restrukturyzacyjny, Członek Zarządu
Woźnicki Węgliński Łopatko Resturkturyzacje sp. z o.o.

Najnowsze