10.9 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Innowacyjność fundamentem działalności

Innowacyjność jest jednym z fundamentów strategii Adamed i pozwala realizować misję, którą jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Adamed corocznie inwestuje ok. 80 mln zł w rozwój leków, w tym leków z wartością dodaną, które wytwarza w Polsce. Osiągane zyski inwestuje w rozwój polskiej innowacji – od 2001 r. na działalność badawczo-rozwojową i inwestycje przeznaczono prawie 1,7 mld zł.

Z danych PARP („Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw 2020”) wynika, że w latach 2017-2019 blisko 35 proc. działających w Polsce firm było aktywnych innowacyjnie (wprowadziły albo próbowały zastosować w swojej działalności przynajmniej jedną innowację). 30 proc. przedsiębiorstw można określić jako stricte innowacyjne, czyli takie, które wdrożyły przynajmniej jedną innowację. Według publikowanego przez Europejski Urząd Patentowy indeksu patentowego (EPO Patent Index 2020) liczba zgłoszeń patentowych złożonych przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawcze w 2020 r. wzrosła o 4,3 proc. Adamed uplasował się na 2.pozycji wśród głównych wnioskodawców z Polski.

Nastawieni na innowacje

W latach 2018-2020 firma zainwestowała blisko 415 mln zł w badania i rozwój. R&D Adamedu to równolegle prowadzonych około kilkudziesięciu projektów rozwojowych oraz pięć programów rozwoju leków oryginalnych w ramach trzech obszarów terapeutycznych – onkologii, diabetologii oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego. Pilot Plant – Centrum Badawczo-Rozwojowe w Pabianicach to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Rozwijane są w nim najnowsze technologie farmaceutyczne i różne postaci leków. Dzięki pracom zespołu R&D możliwe było między innymi wprowadzenie na rynek w 2019 r. trzech produktów z własnego rozwoju. Natomiast w 2020 roku Adamed zawarł wyłączną globalną umowę licencyjną z Acadia Pharmaceuticals Inc., amerykańską firmą zajmującą się rozwojem przełomowych rozwiązań w neuropsychiatrii. Umowa dotyczy dalszych prac rozwojowych nad innowacyjną molekułą opracowaną w laboratoriach Adamedu, z potencjałem do wykorzystania w leczeniu zaburzeń psychicznych. W 2020 r. firma wniosła ponad 50 nowych zgłoszeń patentowych oraz zainicjowała kilkadziesiąt postępowań zgłoszeniowych na całym świecie w ramach postępowań międzynarodowych, dla wynalazków zgłoszonych w latach 2018-2019, w takich krajach, jak chociażby kraje Europy, Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Chiny, Korea, Wietnam czy Malezja. Wynalazki te obejmowały zarówno te dotyczące m.in. formulacji, jak i nowych potencjalnych leków stosowanych w terapiach przeciwnowotworowych oraz w psychiatrii. Obecnie w portfelu leków będących w fazie rozwoju jest kilkadziesiąt molekuł. Znaczna część z nich to innowacyjne leki z wartością dodaną.

Wartość współpracy

Jako niezbędny element swoich działań innowacyjnych Adamed postrzega także współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi. To pozwala na przełamanie różnych barier, które w tej materii dostrzega wielu przedsiębiorców. Z wyników badania PARP wynika, że znajdują się wśród nich: silna konkurencja w branży (55 proc.), niedostatek wykwalifikowanych pracowników (41 proc.) oraz utrudnienia administracyjne: biurokrację (45 proc.) i nieelastyczne przepisy prawa (42 proc.). Dzięki współpracy z ekspertami z różnych sektorów Adamed pokonuje te bariery i jest liderem w dziedzinie innowacji w swoim sektorze. Za przykład niech posłuży konsorcjum Adamedu, Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Konsorcjanci rozpoczną prace badawczo-naukowe nad opracowaniem i rozwojem klinicznym nowoczesnych szczepionek opartych na technologii mRNA/VLP, skierowanych przeciwko pojawiającym się chorobom odzwierzęcym. Prace zostaną dofinansowane grantem w wysokości 58,5 mln zł Agencji Badań Medycznych. Lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie, została ogłoszona 29 listopada br. – Grant przyznany Adamed Pharma na realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania technologii RNA, które obejmą wyselekcjonowanie kandydatów na szczepionkę, rozwój przedkliniczny, opracowanie technologii wytwarzania oraz badanie kliniczne I fazy to dla nas i naszych partnerów, z którymi będziemy je realizować – zarówno szansa rozwoju rodzimych, innowacyjnych produktów leczniczych przez nasze doskonałe zespoły R&D, jak też ważny krok na drodze partnerstwa publiczno-prywatnego, którego celem jest zapewnienie stabilnego, bezpiecznego, jak i silnego zaplecza innowacyjnych produktów i leków RNA w kraju – podsumowuje Karolina Czekaj, dyrektor ds. finansów korporacyjnych i inwestycji Adamed Pharma.

Adamed jest firmą ze 100 proc. udziałem polskiego kapitału, która powstała 35 lat temu na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Spółka wyrosła na jedną z najważniejszych firm w farmaceutyczny w Polsce, która eksportuje polską innowację na światowe rynki. Jest w pierwszej dziesiątce największych przedsiębiorstw farmaceutycznych działających w kraju. Ma dwa zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Wietnamie. Ma dziewięć przedstawicielstw zagranicznych (Hiszpania, Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Wietnam, Włochy). Produkty eksportowane są do 76 krajów świata. 

Najnowsze