e-wydanie

4.5 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia 2024

Mój elektryk w Banku Ochrony Środowiska

W ciągu pierwszych 4 miesięcy wdrażania programu „Mój elektryk” BOŚ udzielił dopłaty do leasingu ponad 660 pojazdów elektrycznych. Celem programu jest zniwelowanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych – zarówno o napędzie elektrycznym, jak i wodorowym. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i według pierwotnych założeń będzie prowadzony do 2026 r.

Program zakłada dwie możliwości finansowania. Dotacje do zakupu pojazdów udzie[1]lane są bezpośrednio przez NFOŚiGW, a dopłaty do kosztów leasingu za pośrednictwem BOŚ. W ścieżce leasingowej programu oferowanej przez BOŚ obowiązuje zasada „jednego okienka”. Oznacza to, że firma, jednostka samorządu terytorialnego, czy osoba fizyczna składa wniosek o  dotację w  firmie leasingowej lub oferującej najem długoterminowy pojazdów i  to jedyne miejsce, w  którym dopełnia formalności. Firma leasingowa przekazuje następnie wniosek w formie elektronicznej do BOŚ. Po weryfikacji wniosku przez bank, zestawienie pozytywnie ocenionych wniosków trafia do akceptacji NFOŚiGW.

Dotychczas BOŚ zawarł umowy współpracy z 15 firmami leasingowymi, ich lista jest dostępna na stronie internetowej https://www.bosbank.pl/moj-elektryk. Wartość przyznanych dopłat przekroczyła już 21,5 mln zł (stan na dzień 15.03.2022). Dopłaty dotyczą w  większości leasingu pojazdów osobowych kategorii M1 (prawie 500 pojazdów). Dopłatami został także objęty leasing ponad 160 pojazdów dostawczych kategorii N1.

Największą grupę odbiorców dopłat do leasingu stanowią przedsiębiorcy, którzy otrzymali dopłaty do 644 pojazdów (stanowi to 97,28  proc. dopłat). Dotacje otrzymały także osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady wdrażania programu, w tym m.in. wzory wniosku o dotację, umowy dotacji, którą klient podpisuje z bankiem oraz proces oceny wniosków zostały określone przez Fundusz. Zasady te są takie same dla wszystkich firm leasingowych współpracujących z  BOŚ. Zgodnie z tymi zasadami, cały proces od momentu przekazania przez firmę leasingową do banku poprawnego wniosku, do przyznania dotacji może trwać maksymalnie 20 dni roboczych (okres ten obejmuje również ocenę wniosku w NFOŚiGW). Po pozytywnym zakończeniu oceny klient ma przyznane finansowanie na dopłatę do leasingu konkretnego typu pojazdu. Kolejnym etapem po przyznaniu dotacji jest podpisanie umowy dotacji klienta z bankiem.

Wypłata dopłaty do leasingu może nastąpić w kilka tygodni, a nawet miesięcy od przyznania dotacji do danego pojazdu. Jest ona uzależniona od trzech warunków. Wypłata dotacji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji przez klienta i bank, ustanowieniu zabezpieczenia zwrotu dotacji (są firmy leasingowe, które biorą ten obowiązek na siebie, udzielając poręczenia, co przyśpiesza proces) oraz dostarczeniu do banku protokołu wydania pojazdu klientowi wraz z  fakturą. Następnie firma leasingowa w  ciągu 14 dni występuje do BOŚ o  uruchomienie środków dotacji. BOŚ przelewa środki dotacji na rachunek firmy leasingowej  –  dotacja pokrywa część lub całość opłaty wstępnej. Bank przesłał już do firm leasingowych wypełnione umowy dotacji dla 181 pojazdów.

Dopłaty mogą być przyznawane na pojazdy, które dopiero są zamawiane przez dealera. Pojazd musi być wydany klientowi najpóźniej w  ciągu 9  miesięcy od przyznania dotacji. Taki mechanizm z jednej strony daje potwierdzenie firmie leasingowej i  klientowi, że dopłata została udzielona, a z drugiej – pozwala na uniknięcie sytuacji, w  której klient po kilku miesiącach zrezygnowałby z  leasingu danego typu pojazdu, a środki publiczne byłyby wypłacone.

Stała współpraca BOŚ z firmami leasingowymi i wsparcie szkoleniowe ze strony banku sprawiają, że wpływa do nas coraz więcej wniosków. W  najbliższych miesiącach można spodziewać się ich znacznego wzrostu. Współpracujące z  BOŚ firmy leasingowe deklarują plany sprzedażowe dotyczące leasingu ponad 6 tys. „elektryków” do końca 2022 r.

Marek Szczepański dyrektor Departamentu Programów Publicznych I Projektów Unijnych,  Bank Ochrony Środowiska

Najnowsze