14.8 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Blockchain na rynku kapitałowym

Pierwszym, komercyjnym rozwiązaniem wdrożonym przez KDPW, które wykorzystało technologię blockchain, była usługa eVoting, pozwalająca na zdalne oddawanie głosów podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Kolejnym był eVoting-board, pozwalający na zdalne oddawanie głosów na posiedzeniach organów spółek. Dzięki technologii blockchain organizacja i obsługa głosowań została przeniesiona w pełni cyfrowy wymiar, przy jednoczesnym wypełnieniu wymagań przepisów prawa i zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

eVoting – elektroniczne głosowanie na walnych zgromadzeniach

Spółki, których akcje zarejestrowane są w KDPW, korzystają już od dawna z aplikacji Walne Zgromadzenia (WZ), służącej m.in. do otrzymania przez emitenta wykazu osób uprawnionych do udziału i głosowania podczas WZA. Aplikacja WZ wzbogacona została o dodatkową funkcjonalność, umożliwiającą akcjonariuszom zdalne oddawanie głosów, czyli eVoting.

eVoting oferuje znacznie więcej, niż tylko możliwość zdalnego głosowania na WZA (w tym głosowania tajnego). Wśród innych funkcjonalności aplikacji znajdziemy m.in.: możliwość wglądu do aktualnego porządku obrad i uchwał, zgłaszanie spółce żądań w zakresie porządku obrad i projektów uchwał, zadawanie pytań spółce, zarządzanie pełnomocnictwami, zgłaszanie sprzeciwów, czy dostęp do wyników walnego zgromadzenia.

Co musi zrobić spółka? Rejestrując WZA w systemie KDPW (w aplikacji WZ) wybiera „tryb rozszerzony” oraz informuje w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu o możliwości głosowania zdalnego z wykorzystaniem aplikacji eVoting. Co musi zrobić akcjonariusz? Zarejestrować się w aplikacji eVoting na stronie https://mojeglosowanie.pl oraz podać swój adres email w momencie składania żądania o wystawienie zaświadczenia o prawie do udziału w WZA w banku lub biurze maklerskim.

W ogłoszeniu o zwołaniu WZA spółka zamieszcza dodatkowo informację o możliwości uczestniczenia w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eVoting. Od 31 marca 2020 r. nie jest już konieczne posiadanie stosownego upoważnienia w Statucie.

Po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, emitent rejestruje je w aplikacji Walne Zgromadzenia (WZ). Dzięki powiązaniu aplikacji dla emitentów (WZ) z aplikacją eVoting, informacje o trybie, w jakim spółka zarejestrowała Walne Zgromadzenie („tryb rozszerzony” – z możliwością głosowania zdalnego „tryb zwykły”– bez takiej możliwości) dostępne są także w aplikacji eVoting.

Uprawniony do udziału w WZA akcjonariusz składając żądanie wystawienia zaświadczenia o prawie do udziału w WZA, powinien upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych (bank lub biuro maklerskie) do zamieszczenia w wykazie uprawnionych swojego adresu poczty elektronicznej.

Akcjonariusz, który znalazł się na wykazie uprawnionych, otrzyma na wskazany adres email wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W wiadomości tej zostanie przekazany kod autoryzacyjny, z wykorzystaniem którego będzie mógł potwierdzić swoje uprawnienia w aplikacji eVoting. Potwierdzenie uprawnień w aplikacji eVoting jest równoznaczne z umieszczeniem na liście obecności Walnego Zgromadzenia.

Po zarejestrowaniu uprawnień automatycznie aktywuje się interfejs do rejestracji głosów, które użytkownik może rejestrować do momentu zakończenia głosowania nad danym projektem uchwały.

Głosy oddane zdalnie z wykorzystaniem aplikacji eVoting mogą być oddawane przed formalnym otwarciem głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Zostaną one oczywiście uwzględnione w wynikach głosowania z chwilą zakończenia głosowania nad daną uchwałą. Do tego momentu głosy oddane mogą być zmieniane i są widoczne wyłącznie dla osoby, która je oddała.

Rozwiązani oferowane przez KDPW pozwala również na „hybrydowe” oddawanie głosów – w aplikacji eVoting i poza nią. Po głosowaniu każdej z uchwał emitent ma możliwość wprowadzenia głosów oddanych w alternatywnym systemie głosowania. Nie ma przy tym znaczenia, jaki będzie to system. Ważne jest natomiast, aby zliczone wyniki zostały wprowadzone do systemu przez Przewodniczącego WZA.

Po zakończeniu głosowania nad wszystkimi uchwałami i opublikowaniu wyników z Walnego Zgromadzenia, na stronach dostępnych publicznie dla inwestorów znajdą się kompletne wyniki, uwzględniające głosy oddane zarówno poprzez eVoting jak i w sposób alternatywny.

eVoting-board – zarządy i rady nadzorcze

KDPW oferuje usługę, która polega na obsłudze przez system informatyczny KDPW zdalnych głosowań zarządów, rad nadzorczych i komitetów rad nadzorczych podczas posiedzeń organizowanych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także umożliwia oddawanie głosów poza posiedzeniami, w tzw. trybie obiegowym. System pozwala wziąć udział w głosowaniu tajnym i jawnym, z dowolnego miejsca, zapewnia utrwalenie wyników głosowania oraz bezpieczeństwo głosowania.

Usługa kierowana jest do spółek krajowych, których akcje rejestrowane są w KDPW.

Spółki – Emitenci korzystają z usługi za pośrednictwem aplikacji Organy Statutowe – Głosowania dostępnej pod adresem: https://online.kdpw.pl/. W tej aplikacji Biuro Emitenta/Biuro Zarządu rejestruje każde głosowanie oraz wskaże osoby uprawnione do głosowania, wprowadzając ich imiona i nazwiska, a także adresy poczty elektronicznej. Po zarejestrowaniu przez emitenta głosowania w aplikacji oraz po wprowadzeniu danych osób uprawnionych do głosowania otrzymają oni na adres poczty elektronicznej szczegółowe informacje oraz uprawnienia głosowania. Udział w głosowaniu zdalnym z wykorzystaniem systemu informatycznego KDPW mogą wziąć wyłącznie osoby wskazane przez emitenta.

Aplikacja udostępniana emitentom jest powiązana z aplikacją dla osób głosujących (eVoting-board) i dostępna pod adresem https://glosowania-organy-statutowe.kdpw.pl/ Osoby uprawnione otrzymają na adres poczty elektronicznej powiadomienie mailowe z aplikacji KDPW, które zawierać będzie informacje dot. głosowania (nazwa spółki, rodzaj głosowania, data), instrukcję logowania do aplikacji KDPW, a także kod autoryzacyjny umożliwiający potwierdzenie uprawnień w aplikacji. Do zalogowania konieczne będzie posiadanie konta dostępowego, które można założyć przy pierwszym uruchamianiu aplikacji. Po zalogowaniu trzeba będzie potwierdzić w aplikacji posiadane uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego. Oddawanie głosów będzie możliwe po otwarciu głosowania w aplikacji przez spółkę.

Najnowsze