16.8 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca 2024

BOŚ finansuje zieloną przyszłość

Od ponad 30 lat BOŚ współfinansuje projekty przyjazne środowisku, koncentrując się na kompleksowym awspieraniu klientów w zielonej transformacji. Działania te mają realny wpływ nie tylko na obecne otoczenie banku, ale także na to, jak będzie wyglądała przyszłość.

W październiku 2021 r. bank opublikował Strategię ESG, która wyznacza mierzalne cele i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na lata 2021-2023, wpisujące się w cele „Agendy 2030”. Poziom realizacji zobowiązań strategicznych i całokształt działań banku w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego zaprezentowano w raportach ESG – najnowszy Raport za rok 2021 opublikowany 1 września br. Raport pokazuje, jak dynamicznie zmienia się Bank Ochrony Środowiska oraz ile w obszarze zrównoważonego rozwoju bank zrobił zaledwie w ciągu jednego roku. Raport pokazuje również, że BOŚ z powodzeniem łączy realizację celów biznesowych z celami środowiskowymi i społecznymi. Kontynuuje te wysiłki, by dalej się zmieniać i jeszcze intensywniej wspierać swoich partnerów w drodze ku zielonej transformacji.
Bank konsekwentnie buduje portfel kredytów proekologicznych
Od początku swojej działalności bank konsekwentnie buduje portfel kredytów proekologicznych. Tylko w 2021 r. zawarł 2622 proekologiczne transakcje o łącznej kwocie 1,67 mld zł. Ponadto klienci banku zakończyli w tym okresie ponad 2,6 tys. ekoinwestycji o łącznej wartości 2,86 mld zł. Efektem inwestycji przez nich zrealizowanych tylko w 2021 r. jest m.in. uniknięcie emisji 183,1 tys. ton CO2 rocznie.
Bank corocznie wylicza emisję gazów cieplarnianych związanych z działalnością operacyjną banku, a wyniki poddaje audytowi przez niezależny podmiot zewnętrzny. Poziom emisji banku, był liczony zgodnie ze standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. A to dopiero początek działań, które realizuje m.in. w ramach inicjatywy Science Based Targets, do której przystąpił jako pierwszy bank w Polsce. Również w 2021 roku BOŚ został członkiem United Nations Global Compact (UNGC) – organizacji, której misją jest zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy do podjęcia działań na rzecz ludzi i środowiska, aby stworzyć świat, do którego wszyscy powinni dążyć.
Świadoma instytucja
Filarem działalności społecznej banku jest Fundacja BOŚ, która od 13 lat realizuje programy społeczne, proekologiczne oraz prozdrowotne, a także wspiera rozwój wolontariatu pracowniczego. Wymiar prospołecznego zaangażowania przejawia się także w działaniach dążących do zapewnienia pracownikom przyjaznego środowiska pracy opartego na zasadach wzajemnego szacunku i dbałości o wspieranie różnorodności. W banku obowiązują m.in. Polityka różnorodności oraz Polityka Ochrony Praw Człowieka.
Bank Ochrony Środowiska jest świadomą instytucją, która od lat podejmuje działania edukacyjne i realizuje liczne aktywności związane z promowaniem tematyki zrównoważonego rozwoju. W 2021 r. po raz pierwszy zorganizował konferencję „Idea-Biznes-Klimat”, której celem jest dyskusja o roli przedsiębiorstw w przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się 27 października. Program wydarzenia został podzielony na bloki tematyczne, którym będą towarzyszyć dyskusje panelowe. Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. tematy związane z finansowaniem zielonej transformacji. Dyskusje będą również dotyczyć wyzwań, z jakimi muszą się zmierzyć poszczególne branże: przemysł spożywczy, nowe technologie, energetyka, transport czy budownictwo. Nie zabraknie również miejsca dla dyskusji na temat gospodarki wodnej w dobie coraz częstszych susz i anomalii pogodowych.
Osiągnięcia banku potwierdza niezależny audyt ratingowy. W grudniu 2021 r. BOŚ otrzymał rating ESG Risk na poziomie 19,9, który uplasował BOŚ wśród 18 proc. najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23 proc. spośród niemal 15 tys. firm na całym świecie ocenionych przez agencję Sustainalytics wg stanu na grudzień 2021 r.

Najnowsze