28.7 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Doradca podatkowy

W czym może wesprzeć małego przedsiębiorcę?

 Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, dlatego powinien gwarantować klientom poczucie bezpieczeństwa i dobrze świadczonych usług. Warunki i zasady wykonywania doradztwa podatkowego, a także organizację samorządu doradców podatkowych reguluje Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. W celu uzyskania tytułu doradcy podatkowego należy posiadać wyższe wykształcenie, zdać z wynikiem pozytywnym egzamin, odbyć w Polsce 2-letnią praktykę zawodową oraz uzyskać wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Czynności doradztwa podatkowego podlegają ochronie ustawowej. Wykonywanie ich przez podmioty nieuprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny. Czynności te obejmują:
1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Należy tutaj zaznaczyć, że czynności wymienione w pkt 1 i 4 zastrzeżone są dla doradcy podatkowego, adwokata i radcy prawnego. W 2014 r. doszło do deregulacji zawodu księgowego, a oznacza to, że obecnie usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych może wykonywać każdy, każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie był karany za przestępstwa gospodarcze lub związane z księgowością czy też podatkami. Ponadto należy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Atuty doradcy podatkowego
Z uwagi na to, że zawód doradcy podatkowego jest zawodem uregulowanym, ciąży na nim szereg obowiązków:
1) przynależność do samorządu zawodowego, który sprawuje kontrolę nad działalnością doradcy podatkowego. Doradca podatkowy podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej;
2) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Podatnik ma zatem pewność, iż umowa taka została przez doradcę zawarta, a jego interesy są dodatkowo chronione.
3) posiadanie wysokich kwalifikacji;
4) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z czego doradca jest skrupulatnie rozliczany przez samorząd,
5) przestrzeganie tajemnicy zawodowej – podatnik ma pewność, że przekazane informacje nie zostaną nikomu udostępnione nawet po zakończeniu współpracy;
6) przestrzeganie etyki zawodowej (norm postępowania), każda czynność musi wynikać z ochrony interesów osoby zlecającej. Złamanie zasad może mieć dla doradcy dotkliwe skutki, włącznie z odebraniem prawa wykonywania zawodu.

Wsparcie małego przedsiębiorcy przez doradcę podatkowego
Prawo podatkowe jest bardzo dynamiczne. Ustawodawca często dokonuje nowelizacji i dokłada nowe obowiązki. W związku z tym podatnik musi na bieżąco śledzić zmiany i poprawnie je interpretować. Innym aspektem jest to, że przepisy prawa podatkowego są bardzo skomplikowane i często niezrozumiałe dla podatników. W Polsce wciąż jeszcze wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z korzyści wynikających z zatrudnienia doradcy podatkowego. Korzyści przedsiębiorcy z takiej współpracy dotyczą zarówno nowo powstającej firmy, w której doradca może pomóc w samym rozpoczęciu działalności gospodarczej czy ustaleniu procedur związanych ze sferą podatkową, ale również już istniejącego przedsiębiorstwa.

Doradca podatkowy może przeprowadzić audyt dotyczący prowadzenia księgowości; ocenić sytuację finansową i podatkową, pomóc w pozyskiwaniu środków ze źródeł unijnych oraz wskazać inne szanse rozwoju biznesu związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Doradca podatkowy ma ustawowy obowiązek kształcenia się. Osoby, które nie posiadają uprawnień, nie są zobowiązane do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i tylko od ich dobrej woli i sumienności zależy, czy wiedzę swoją aktualizują, co w realiach szybko zmieniającego się prawa podatkowego jest konieczne dla prawidłowego prowadzenia spraw klientów. Dlatego też nawiązanie współpracy z doradcą podatkowym wydaje się być słusznym wyborem, zwłaszcza kiedy prowadzimy własną działalność gospodarczą. Doradca podatkowy w sposób profesjonalny może objąć swoją opieką przedsiębiorcę. Przedsiębiorca decydujący się na usługi doradcy podatkowe ma gwarancję, że będą one wykonywane przez osobę posiadającą wysokie kwalifikacje. Składają się na nie wyższe wykształcenie, wiedza specjalistyczna, a także bogate doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Zatrudnienie doradcy podatkowego przez przedsiębiorcę wiąże się m.in. z reprezentowaniem go w postępowaniu przed organami podatkowym (np. odwołaniu od decyzji władz skarbowych) i sądami administracyjnymi (przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Doradztwo podatkowe to nie tylko wykonywanie czynności zastrzeżonych dla tego zawodu, ale także prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych ewidencji; sporządzenie zeznań i deklaracji podatkowych. Niemniej jednak klient może również potrzebować sporządzenia opinii lub też otrzymać poradę w nurtującej go sprawie, czego nie może dokonać osoba wykonująca usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tak więc oprócz podstawowych czynności podejmowanych przez osoby prowadzące księgi rachunkowe, doradca podatkowy może wykonać dla podatnika szereg innych czynności. Przedsiębiorca, zatrudniając doradcę podatkowego, może się oddać w pełni swojej działalności. Doradca podatkowy kompleksowo zajmie się jego działalnością pod względem przepisów podatkowych, dokona rozliczeń z US, ZUS i innymi organami. W razie wystąpienia problemów na gruncie prawa podatkowego sporządzi odpowiednią opinię lub też doradzi. Ponadto, w razie sporu z organami podatkowymi, będzie mógł reprezentować przed nimi podatnika.

W wielu państwach Unii Europejskiej zawód doradcy podatkowego funkcjonuje od dłuższego czasu, a doradca podatkowy to ważny partner w biznesie. Korzystanie z usług doradcy podatkowego przez przedsiębiorcę zapewni mu kompleksową obsługę z zakresu usług podatkowych, ale również może pomóc w rozwoju czy posunięciach finansowych korzystnych dla firmy.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze