e-wydanie

1.7 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Koniecznie przeczytaj

Stały procent na Ukrainę?

Korea a sprawa polska

RZECZPOSPOLITA BABSKA

RYNEK CONTACT CENTER

Sądy powszechne odwołują rozprawy

Arbitraż wydaje wyroki online

Jak rozwiązywać spory, gdy sądy powszechne nie działają? To kolejny problem, z jakim w czasach pandemii mierzą się przedsiębiorcy. Alternatywną są sądy polubowne, np. arbitraż. To rozwiązanie warto rozważyć zwłaszcza w czasie pandemii. Sądy te prowadzą bowiem rozprawy online – bez papierowych doręczeń, zastępując tradycyjne rozprawy telekonferencjami.

Przypomnijmy: sądy powszechne zdjęły z wokandy większość rozpraw. Odbywają się tylko sprawy pilne, m.in. te dotyczące aresztów, związane z bezpieczeństwem dzieci oraz sprawy, w których w najbliższych dniach lub tygodniach miałoby nastąpić przedawnienie. Sądowe korytarze opustoszały, bo nie pracują też sądowe biura podawcze.

Wielu przedsiębiorców walczy o zachowanie płynności finansowej, odwołane rozprawy sądowe to dla nich kolejny poważny problem. Przedsiębiorcy mają jednak w tym trudnym czasie alternatywę. Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą sądy polubowne, które prowadzą postępowania online. Taką możliwość ma np. największy w kraju sąd polubowny, czyli Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, który jest przygotowany technicznie do przeprowadzania rozpraw online zarówno w formie audio, jak i audiowideo. Wszystkie czynności prawne wykonywane są tu w sposób bezpieczny, przy użyciu komunikacji elektronicznej. Sąd działa nieprzerwanie, z zastosowaniem aktualnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

SAKIG dysponuje narzędziami pozwalającymi zarówno kontynuować rozpoczęte już postępowania, jak i podejmować nowe spory. W Sądzie Arbitrażowym przy KIG spory rozstrzygane są w oparciu o Regulamin Arbitrażowy, a kodeks postępowania cywilnego stosuje się posiłkowo, dlatego w przypadkach szczególnych – z jakim niewątpliwie mamy do czynienia w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2 – strony mogą uzgadniać zmianę terminów.

– Firmy, które chcą w bezpieczny sposób dochodzić swoich praw i mają pytania dotyczące rozstrzygania sporów, mogą liczyć na nasze wsparcie. Proponujemy alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych, jak mediacja czy arbitraż. Kluczem do ich zastosowania jest porozumienie stron dotyczące poddania się pod kognicję sądu polubownego lub zgoda na mediację. Może to nastąpić już w fazie sporu. W przypadku arbitrażu wymagana jest co do zasady forma pisemna. Wystarczy, że tzw. zapis na sąd polubowny znajdzie się w umowie, na fakturze, w wymianie korespondencji, statucie spółki, fundacji, spółdzielni lub stowarzyszenia – mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie to najbardziej uznany i renomowany stały sąd polubowny w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie. W sumie w 2019 r. do sądu wpłynęło 175 nowych spraw, w 100 arbitrzy wydali decyzje kończące postępowanie. Średni czas rozstrzygania sporu w SAKIG zamyka się, od wniesienia pozwu do wydania wyroku, w dwunastu miesiącach. Wyroki wydawane w sprawach rozstrzyganych w ramach procedury przyspieszonej kończą się szybciej, bo w ciągu sześciu miesięcy od ukonstytuowania się zespołu orzekającego. SAKIG prowadzi sprawy w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim; dotyczy to również wszystkich dokumentów. Na liście arbitrów SAKIG, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także zagraniczni specjaliści od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się też promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw alimentacyjnych oraz w sprawach o prawa niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej. Podjęte przez arbitrów rozstrzygnięcie ma taką samą wartość jak wyroku sądu powszechnego.

WN

Najnowsze