15.7 C
Warszawa
poniedziałek, 24 czerwca 2024

Firmy w Polsce zdają egzamin z odpowiedzialności

Przykłady walki przedsiębiorstw z pandemią można mnożyć niemal w nieskończoność i ciągle przybywają nowe

Polskie firmy zdają egzamin z odpowiedzialności. Chociaż należy również jasno powiedzieć, że prawdziwy egzamin jest dopiero przed nimi – mówi dr Andrzej Malinowski, od 2001 r. prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce, skupiającej ponad 19 tyś. przedsiębiorstw, zatrudniających przeszło 5 min pracowników, od października 2019 r. przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Firm włączających się w walkę z pandemią koronawirusa jest niezwykle dużo. Przyznam, że je­stem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ parę tygodni temu, w swoim cotygodniowym felie­tonie publikowanym na lamach „Rzeczpospolitej” apelowałem do polskich pracodawców o solidar­ność. Od tego momentów dociera do mnie coraz więcej przykładów małych, średnich i dużych firm, które coraz aktywniej włączają się w walkę z pandemią. Może jest za wcześnie, aby składać takie oświadczenie, ale pozwolę sobie przyznać, że polskie firmy zdają egzamin z odpowiedzialności. Chociaż należy również jasno po­wiedzieć, że prawdziwy egzamin jest dopiero przed nimi. Teraz jednak prywatny biznes, szczególnie ten największy, przekazuje setki tysięcy i miliony złotych na różnego rodzaju działania pomocowe, jednocześnie myśląc jak sa­memu przetrwać w obecnych trudnych warunkach.

Z informacji o pomocowej ak­tywności firm, które są bardzo mocno związane z naszą orga­nizacją, mogę wymienić cho­ciażby działania Grupy LUX MED, która świetnie sobie ra­dzi w zakresie porady telemedycznej i konsultacji online. Bardzo dobrym odbiorem spotkało się też uruchomienie przez LUX MED specjalnej infolinii. Co cie­kawe, nie jest ona dedykowana tylko dla własnych pacjentów, ale dla wszystkich, którzy potrze­bują niezbędnej wiedzy dotyczą­cej koronawirusa.

Inny przykład firmy która też przynależy do Pracodawców RP i angażuje się w pomoc, to HUAWEI Polska, która jako firma z Chin doskonale wie, czego po­trzeba w walce z koronawirusem. Niedawno czytałem ich opublikowany wspólnie z DELOITTE dokument pt. „Zwalczanie CO-VID-19 przy pomocy 5G: moż­liwości usprawnienia systemów publicznej opieki zdrowotnej”. HUAWEI zapewnia również bez­płatny dostęp do rozwiązania EIHealth, które obejmuje usługi takie jak wykrywanie genomu wi­rusowego, identyfikację leków antywirusowych oraz analizy to­mografii komputerowej za po­mocą nowoczesnych technik.

Wiele firm przeznacza też swoje linie produkcyjne, aby pomagać wycieńczonym służbom medycz­nym. Przykładem jest stowa­rzyszenie skupiające polskich przedsiębiorców branży płynów do papierosów elektronicznych, VAPING ASSOCIATION POL­SKA, które rozlewa i butelkuje płyny dezynfekcyjne i dostarcza je do polskich szpitali.

Firmy, które działają w branży far­maceutycznej, wykorzystują swoje biznesowe kontakty, ale nie dla wła­snych korzyści, tylko dla naszych wspólnych korzyści, czyli służby zdrowia. Wiem, że na przykład Ap­teki Gemini prowadzą analizy świa­towych rynków i trendów, jeśli chodzi o leki zagrożone dostępno­ścią i kluczowe do walki z wirusem.

Z innych znanych firm, to MLE­KOVITA realizuje plan darmo­wych dostaw swoich produktów do domów klientów. Z kolei MA­SPEX zaopatrzył specjalne szpi­tale zakaźne w ponad milion swoich produktów, czyli soki, wody, dania gotowe oraz suple­menty diety. Ponadto przelał na konto szpitala 100 tyś. zło­tych. Sieć ZĄBKA przekazała dla służby zdrowia 4,5 min zł, a jej a klienci dorzucili jesz­cze 1 min złotych. AGATA ME­BLE również przekazała na rzecz służby zdrowia 1 min złotych.

Firmy walczą z pandemią na różny sposób a informacje o tym spływają codziennie. Właśnie się dowiedziałem, że PKP ENER­GETYKA położyła nacisk na zabezpieczenie zdrowia pracow­ników oraz zapewnienie ciągło­ści działania spółki w sytuacji kryzysowej. CTL LOGISTICS także prowadzi działania za­bezpieczające zdrowie swoich pracowników oraz działania ze­wnętrzne, m.in. monitorując sytuację w tych miejscach na gra­nicach, w których przewozy wy­konują maszyniści z Polski i CTL GmbH. Drogeryjna sieć HEBE zdecydowała się na wypłatę pre­mii za marzec w dowód uznania dla szczególnego zaangażowania pracowników drogerii w obec­nym trudnym czasie. Premia zo­stanie wypłacona niezależnie od realizacji celów, zarówno sprzeda­żowego, jak i standardów obsługi klienta.

Przykłady walki przedsiębiorstw z pandemią można mnożyć niemal w nieskończoność i ciągle przybywają nowe. Jeszcze raz chcę podkreślić, że jestem niesłychanie dumny z polskiego biznesu, który walcząc o prze­trwanie, nie zapomina o innych. Wiem też, że duże firmy dobrze przyjęły nasz apel aby nie zrywać kontaktów z mniejszymi, dając im w ten sposób szansę przeżycia. Ta biznesowa odpowiedzialność i solidarność są bardzo budujące.

Najnowsze