20 C
Warszawa
niedziela, 14 lipca 2024

Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna – co daje organizatorowi turystyki, a co klientowi?

W sytuacji ogłoszenia niewypłacalności touroperatora i uruchomienia środków z gwarancji zakład ubezpieczeń dokonuje weryfikacji zgłoszenia od klienta w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie wymaga uzupełnień, termin udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu maksymalnie do 90 dni. Zwrot środków na konto klienta następuje do 30 dni od dnia doręczenia decyzji zakładu ubezpieczeń. Daje to realną możliwość ponownego wykorzystania otrzymanych pieniędzy na inny wyjazd.

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna?

Istota gwarancji ubezpieczeniowej polega na zobowiązaniu zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wypłaty na rzecz beneficjenta, czyli podmiotu, na rzecz którego została wystawiona gwarancja, określonej kwoty w sytuacji, gdy podmiot, za jaki została wystawiona gwarancja (zobowiązany), nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych. Dzięki temu zobowiązany nie musi zamrażać swoich środków finansowych na zabezpieczenie kontaktu. Wystarczające jest przedstawienie gwarancji.

Gwarancje ubezpieczeniowe stosowane są przy różnego rodzaju zobowiązaniach handlowych. Znalazły one także zastosowanie w zabezpieczeniu branży turystycznej. W gwarancjach ubezpieczeniowych turystycznych zobowiązanym jest przedsiębiorca turystyczny a beneficjentem  – wskazany Marszałek i/lub klienci tegoż przedsiębiorcy. Gwarancja uruchamiana jest przez Marszałka, gdy touroperator staje się niewypłacalny. W takiej sytuacji środki z gwarancji wypłacane są Marszałkowi w celu sprowadzenia poszkodowanych klientów touroperatora do kraju i/lub bezpośrednio na konta poszkodowanych klientów, którzy nie mogli zrealizować opłaconego wyjazdu.

Zakres zobowiązania gwarancyjnego jest stały, określa go Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej lub alternatywnego zabezpieczenia określonego w Rozporządzeniu jest warunkiem uzyskania wpisu w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Innymi słowy, bez stosownego zabezpieczenia touroperator nie może prowadzić działalności gospodarczej w branży turystycznej w Polsce.

Obecnie wpis do Ewidencji posiada 4 430 przedsiębiorców turystycznych. Struktura wg województw przedstawia się w sposób następujący:

WojewództwoLiczba przedsiębiorców
dolnośląskie351
kujawsko-pomorskie154
lubelskie152
lubuskie70
łódzkie234
małopolskie596
mazowieckie862
opolskie89
podkarpackie147
podlaskie94
pomorskie371
śląskie556
świętokrzyskie95
warmińsko-mazurskie132
wielkopolskie346
zachodniopomorskie181

Źródło: statystyki publikowane na stronie www Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna z perspektywy touroperatora

Specyfika zobowiązania gwarancyjnego powoduje, że ubieganie się o ofertę gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej przez touroperatora w zakładzie ubezpieczeń jest poprzedzone analizą ryzyka. Analiza obejmuje istotne aspekty prowadzonej działalności gospodarczej takie jak: charakterystyka działalności, doświadczenie, analiza sytuacji finansowej. Oferta gwarancyjna przedstawiona jest wtedy, gdy analiza ryzyka przebiegnie pomyślnie.

Z punktu widzenia touroperatora gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna jest konieczna do spełnienia wymogów formalnych związanych z prowadzeniem działalności. Tylko tyle? Nie. Stanowi ona równocześnie potwierdzenie akceptowalnej sytuacji finansowej oraz rzetelności prowadzenia działalności gospodarczej w ciekawej, ale równocześnie pełnej wyzwań branży turystycznej. Podmioty posiadające gwarancję ubezpieczeniową turystyczną należą do elitarnej grupy zweryfikowanych i wiarygodnych przedsiębiorców. Ich zobowiązania wobec klientów objęte są ochroną finansową na wypadek niewypłacalności.

Niewypłacalność przedsiębiorcy turystycznego może nastąpić z wielu obiektywnych przyczyn, często niezależnych od touroperatora. Przykładem mogą być zaległości płatnicze od kontrahentów, które negatywnie wpływają na płynność i z czasem mogą spowodować utratę zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Rzeczywistość gospodarcza jest niestety nieprzewidywalna.

Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna z perspektywy klienta

Wydatki na usługi turystyczne stają się coraz bardziej istotną pozycją w budżecie domowym. Warto sprawdzić, czy przedsiębiorca, u którego zamierzamy nabyć produkt turystyczny, widnieje we wspomnianej powyżej Ewidencji. Obok kompleksowości usług oferowanych przez przedsiębiorców turystycznych, ochrona finansowa na wypadek niewypłacalności to dodatkowy atut.

W sytuacji ogłoszenia niewypłacalności touroperatora i uruchomienia środków z gwarancji zakład ubezpieczeń dokonuje weryfikacji zgłoszenia od klienta w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie wymaga uzupełnień, termin udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu maksymalnie do 90 dni. Zwrot środków na konto klienta następuje do 30 dni od dnia doręczenia decyzji zakładu ubezpieczeń. Daje to realną możliwość ponownego wykorzystania otrzymanych pieniędzy na inny wyjazd.

Serdecznie zapraszam przedsiębiorców turystycznych do poznania oferty SIGNAL IDUNA w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych turystycznych.

Kontakt do przedstawicieli regionalnych znaleźć można na naszej stronie internetowej https://www.signal-iduna.pl/partnerzy/dla-biur-podrozy/.

Aleksandra Kowalczyk

dyrektor biura ubezpieczeń turystycznych i affinity,  SIGNAL IDUNA

Najnowsze