e-wydanie

7.6 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia 2024

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna to proces zastępowania paliw kopalnych niskoemisyjnymi źródłami energii. Biorąc pod uwagę, jaki udział w naszym miksie energetycznym ma nadal węgiel, jesteśmy dopiero na początku tej drogi, a efekty przemian zobaczymy za kilkadziesiąt lat. Naszą dzisiejszą pracę ocenią nasze dzieci i to podejście uważam za bardzo kobiece.

Aby jednak do tego doszło, musimy zacząć działać i uwzględnić w tym procesie zróżnicowane grupy społeczne, nowe modele biznesowe i talenty, aby połączyć biznes z ludzkim wymiarem tej przemiany. To, jaki system energetyczny zbudujemy, będzie miało wymiar nie tylko ekonomiczny, ale również społeczny. Źródła kopalne nie tylko się skończą, ale, czego już nauczyła nas historia, i to całkiem niedawno, doprowadzą do kolejnych konfliktów politycznych.

Ponad 70 proc. naszych globalnych emisji gazów cieplarnianych pochodzi z sektora energetycznego, transportu, ogrzewania i przemysłu. Paliwa kopalne są największym pojedynczym źródłem emisji dwutlenku węgla. Ilość, jaką można wyprodukować, aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 1,5°C, jest ograniczona Porozumieniem Paryskim z 2015 r. Polska nadal w ponad 70 proc. używa węgla jako surowca energetycznego i jest to niepokojący wynik na tle Europy.

Największy potencjał w zakresie łagodzenia zmiany klimatu mają elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. Przejście na energię odnawialną jest również napędzane przez szybko rosnącą konkurencyjność obu technologii. Zużycie energii wzrośnie wraz z elektryfikacją transportu (przejście na pojazdy elektryczne), przemysłu i ciepłownictwa. Zapotrzebowanie na energię odnawialną dramatycznie wzrośnie.

Oprócz podstawowej działalności, jaką prowadzimy na co dzień, czyli dostarczanie czystej, taniej energii, w tym roku odważyliśmy się przeprowadzić pionierski program, który symbolicznie zaznaczył naszą pozycję na rynku i pokazał, że jesteśmy nastawieni na współpracę. Program, o którym mowa, OX2 w Polsce przeprowadziło wraz z partnerami (Windhunter Academy i Spółką Restrukturyzacji Kopalń) polegał na przeszkoleniu górników na techników turbin wiatrowych. Ten program to efekt kolaboracji, podjęcia próby stworzenia przekazu i pokazania wartości, które łączą biznes i ludzi.

Dlaczego sektor energetyczny potrzebuje kobiet

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) w swoim raporcie przeanalizowała kwestię równości płci w całym sektorze. Opierając się na badaniu pracowników, firm i instytucji, stwierdzono, że wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, aby zwiększyć udział kobiet, aby w pełni skorzystać z pełnej gamy talentów, jakie my, jako ludzie posiadamy. Nierówność płci jest najbardziej widoczna na szczeblach decyzyjnych.

Badania sugerują, że kobiety wnoszą nowe możliwości, perspektywy i szanse do miejsca pracy, poprawiają współpracę, a zwiększenie liczby wykwalifikowanych kobiet w kierownictwie organizacji zapewnia również ogólnie lepsze wyniki. Kobiece przywództwo i wkład będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia, aby przyszłe systemy energetyczne odpowiadały potrzebom współczesnych społeczeństw, podejmowały wyzwania związane ze zmianami klimatu i nie pozostawiały nikogo w tyle. Promowanie równości płci i uwzględnianie kwestii płci na wszystkich poziomach, powinny być priorytetem zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Raport porusza również fakt, że ze względu na swój multidyscyplinarny wymiar, energia odnawialna jest dla kobiet atrakcyjna, czego brakowało przemysłowi paliw kopalnych. Badanie wykazało, że kobiety stanowią 32 proc. pełnoetatowych pracowników, znacznie wyższe niż średnia 22 proc. w światowej produkcji ropy naftowej i w przemyśle gazowniczym.

Energia odnawialna jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, zmniejszenia skutków zdrowotnych konwencjonalnego zużycia energii i złagodzenia zmian klimatu. Przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii ułatwia również rozwój gospodarczy i łagodzi ubóstwo. Ta ścieżka możliwości będzie najskuteczniejsza, jeśli będzie społecznie inkluzywna. W szczególności wymiar płci ma ogromne znaczenie: kobiety muszą uczestniczyć na równi z mężczyznami.

Postrzeganie ról męskich i żeńskich jest bardzo głęboko zakorzenione w społeczeństwie. Zmiana takich poglądów, wraz ze strukturami, które je wzmacniają, jest procesem powolnym. Nic więc dziwnego, że postrzeganie nadal wpływa na zdolność kobiet do pełnego i równego uczestnictwa w wielu częściach gospodarki, nie tylko w energetyce. Problem jest po części w tym, jak kobiety same siebie postrzegają i oceniają, stąd tak istotne jest, aby mobilizować je w działaniach biznesowych.

OX2

OX2 w Polsce rozwija i buduje farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz zarządza nimi po zakończeniu budowy. Firma jest również aktywna w obszarze rozwoju technologii energetyki odnawialnej, takich jak magazynowanie energii. OX2 prowadzi działalność na jedenastu rynkach w Europie: w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Polsce, Rumuni, Francji, Hiszpanii, Grecji, na Litwie oraz we Włoszech i zatrudnia prawie
300 pracowników. Wewnątrz naszej organizacji oraz we współpracy z naszymi dostawcami, pielęgnujemy uczciwe warunki zatrudnienia, przestrzeganie norm postępowania, etyki pracy. Aktywnie wspieramy działania na równości płci w trakcie rekrutacji pracowników. W OX2 największym atutem firmy są pracownicy. Dlatego bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, pochodzenie, wygląd lub jeszcze inny aspekt, każdy otrzymuje taką samą szansę oraz warunki do dalszego do rozwoju.

Katarzyna Suchcicka

dyrektor generalny, OX2

Najnowsze