17.9 C
Warszawa
niedziela, 19 maja 2024

Zmiana roli CFO – kompetencje niezbędne w świecie VUCA i przydatne szkolenia

Przyszło nam funkcjonować w burzliwej rzeczywistości biznesowej, którą charakteryzuje zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. Stąd do opisania jej używany jest akronim VUCA (ang. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity).

Jakub Bejnarowicz

dyrektor regionalny na Europę, AICPA & CIMA

W tym ciągle zmieniającym się świecie jedną z kluczowych umiejętności jest zdolność do przystosowania się. Konieczne jest też tzw. learning agility, a więc poddanie się cyklowi uczenia się wciąż na nowo. Osoby związane z finansami muszą przy tym stale rozwijać umiejętności społeczne i komercyjne, aby lepiej prowadzić narrację biznesu, generować nowe rozwiązania biznesowe oraz skutecznie współpracować z kolegami z całej organizacji i zewnętrznymi interesariuszami.

Potrzebne jest zwinne nastawienie

W otaczającej nas rzeczywistości zwiększa się również zapotrzebowanie na liderów finansów posiadających szerokie zrozumienie zarządzania biznesem, zarządzania ryzykiem, zarządzania ludźmi, zarządzania zmianą oraz znajomość krajobrazu technologicznego w połączeniu z kompetencjami w zakresie finansów.

Rola CFO’s znacząco się zmieniała – nie są już wyłącznie dyrektorami finansowymi, ale dyrektorami ds. wartości (ang. Chief Value Officers). Stają się odpowiedzialni za minimalizowanie ryzyk, poszukiwanie nowych źródeł przychodów, optymalizację procesów i wzrost rentowności swoich firm. Włączają się też w działalność biznesową w zakresie tworzenia wartości dla klientów, zarządzania zasobami, nawiązywania relacji, kształtowania kosztów i przychodów, zmiany kultury organizacyjnej czy pobudzania kreatywności w firmie.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby liderzy finansów obok wspominanego learning agility przyjęli również tzw. zwinne nastawienie (ang. agile mindset), które pomaga w przyspieszeniu decyzyjności, szybkiej identyfikacji wyzwań i możliwości, rozwijaniu zespołów wysoko produktywnych, a także tworzeniu skalowalnej efektywności.

ESG najnowszym trendem kształtującym finanse

Ten rok pokazał, że nie ma już odwrotu od uwzględniania w decyzjach firm kwestii środowiskowych i społecznych. Takie są oczekiwania inwestorów, kontrahentów, klientów, pracowników oraz regulatorów i nadzorców. Przy czym ESG to nie tylko wyzwanie, to także nowe możliwości. 82 proc. prezesów firm twierdzi, że ESG i działania z tym związane będą siłą napędową ich organizacji w najbliższych pięciu latach. I to szefowie finansów mogą przyczynić się do budowania przewagi konkurencyjnej w tym obszarze.

Jednym z nowych zadań działów finansowych jest raportowanie pozafinansowe, dotyczące m.in. wskaźników ESG. Mowa o raportowaniu kwestii związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Kwestie te będą dla firm równie istotne, jak wyniki finansowe, a z czasem może nawet istotniejsze. Kluczowa rola CFO’s i zespołów finansowych w zakresie zrównoważonego rozwoju coraz częściej wiąże się też więc ze wspieraniem integracji czynników ESG ze strategią i działalnością organizacji.

Dlatego zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów wyposażonych w umiejętności niezbędne do doradzania liderom biznesu w kontekście zagrożeń i możliwości z tym związanych i nabycie odpowiednich kompetencji staje się priorytetową kwestią dla profesji księgowo-finansowej. Wychodząc temu naprzeciw stworzyliśmy nowy certyfikat Fundamentals of ESG Certificate zapewniający kluczową wiedzę na temat podstawowych koncepcji i aktualnego krajobrazu raportowania informacji ESG. Szereg przydatnych materiałów oraz bezpłatnych zasobów dotyczących zrównoważonego rozwoju można też znaleźć na stronie aicpa.org/esg.

Najnowsze