21.3 C
Warszawa
poniedziałek, 20 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Francja jest drugim największym inwestorem w Polsce

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) we współpracy z Instytutem Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK z okazji 30-lecia istnienia izby wydała raport, który stanowi obszerną analizę relacji biznesowych między Polską a Francją. Autorzy raportu wnikliwie analizują dynamikę współpracy między dwoma krajami oraz badają jej wpływ na wzrost gospodarczy.

Od ponad trzech dekad firmy francuskie aktywnie uczestniczą w polskim życiu gospodarczym, odgrywając istotną rolę w transformacji krajowej gospodarki. Ich obecność jest zauważalna w innowacyjnych, jak i kluczowych dla infrastruktury i efektywności gospodarczej sektorach.

Dziś w Polsce działa około 1200 firm z udziałem kapitału francuskiego. W blisko 500 podmiotach, zatrudniających 10 i więcej pracowników, kapitał francuski zajmuje pozycję dominującą.

Francusko-Polskie partnerstwo rozwija się na wielu płaszczyznach obejmujących nie tylko sfery biznesowe, ale również polityczne i kulturalne. Francja wraz z jej inwestorami jest jednym z czołowych dostawców kapitału i technologii w krytycznych obszarach, istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Z drugiej strony, współpraca ta otwiera nowe możliwości rozwoju dla polskich firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza od 30 lat łączy polski i francuski biznes. Jesteśmy wspólnotą ponad 350 polskich i francuskich firm i opieramy naszą przyszłość na współpracy –tak ważnej w obecnych, burzliwych czasach. Raport “Wkład firm z kapitałem francuskim i relacje polsko-francuskie w rozwoju krajowej gospodarki” to szczegółowa analiza tej współpracy, prezentująca kluczowe dane i trendy dotyczące obu gospodarek. Dzięki tej publikacji stajemy się świadkami bogatej historii oraz możliwości, jakie przynosi przyszłość dla gospodarek obu krajów. Skala połączeń i więzi gospodarczych, które przez te wszystkie lata zostały wypracowane między francuskim i polskim biznesem, potwierdza ich długofalowy charakter, który wspiera rozwój polskiej panoramy gospodarczej – mówi Tareck Ouaibi, prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).

Wzrost współpracy handlowej

Wartość wymiany handlowej między Francją a Polską osiągnęła w 2023 r. imponujący poziom 35 mld EUR, z nadwyżką handlową Polski w wysokości aż 8,4 mld EUR. Polski eksport do Francji dynamicznie rośnie, notując rekordowy poziom 21,5 mld EUR w 2023 r., co stanowi ponad 7-krotny wzrost w ciągu ostatnich 20 lat (co przekłada się na aż 11 proc. średnioroczne tempo rozwojowe). Import francuskich towarów do Polski zwiększył się w tym czasie około trzykrotnie (wzrost o 6 proc. rocznie), w 2023 r. wynosząc 13,1 mld EUR

Podobne trendy miały miejsce w obszarze usług. W tym przypadku, jeszcze na początku poprzedniej dekady, bilans obrotów między krajami był korzystny dla Francji. W kilkunastu ostatnich latach eksport polskich usług do Francji rósł jednak w średniorocznym tempie 8 proc. (3,2 mld EUR w 2022 r.) wobec 6 proc. dynamiki polskiego importu usług firm znad Sekwany. Dodatnie saldo obrotów z Francją w obszarze usług wyniosło w 2022 r. około 0,5 mld EUR.

Francuskie inwestycje w Polsce

Francja odgrywa też istotną rolę w Polsce jako inwestor, przyczyniając się do wzrostu nakładów inwestycyjnych w kraju. Kraj ten stanowi trzecią siłę wśród właścicieli firm zagranicznych w Polsce pod względem łącznych obrotów, wartości dodanej i liczby pracowników oraz drugą pod względem nakładów inwestycyjnych. Skumulowane inwestycje firm francuskich wyniosły w 2022 r. około 108 mld PLN, zaś udział Francji w całkowitych BIZ w Polsce przekroczył 9 proc., co uplasowało ją na pozycji wicelidera, bezpośrednio przed Holandią i USA.

Polska pozostaje kluczową z francuskiego punktu widzenia lokalizacją inwestycyjną w naszej części Europy. To właśnie tu firmy francuskie ulokowały zdecydowanie największą część kapitału zainwestowanego w regionie po 2010 r., a udział Polski w łącznych inwestycjach firm z Francji w krajach członkowskich z Europy Środkowej wzrósł w tym czasie z 39 proc. do 45 proc.

Obecne w Polsce koncerny francuskie cechuje nie tylko duży i rosnący stopień zaangażowania kapitałowego, ale też ponadprzeciętne wskaźniki efektywnościowe. Spółki zależne od kapitału francuskiego nie są najliczniejszą grupą firm zagranicznych w naszym kraju, ale zaliczają się do podmiotów o największej przeciętnej skali działalności. W 2021 r. przychody przypadające średnio na jedną firmę kontrolowaną przez kapitał francuski przekroczyły poziom 400 mln PLN i były o 70 proc. wyższe niż w 2015 r., a jednocześnie aż o około połowę przewyższały obroty przeciętnej firmy z kapitałem zagranicznym działającej na polskim rynku.

Obszarem aktywności inwestycyjnej firm z kapitałem francuskim, który stale zyskuje na znaczeniu, jest ochrona środowiska, na którą wskazała 1/3 badanych przedsiębiorstw, a nawet nieco wyższy odsetek (37 proc.), deklaruje podobne działania także w 2024 r. Co istotne, aż 78 proc. firm francuskich w Polsce prowadzi działania na rzecz ochrony klimatu. Najczęstszym przykładem „zielonych” projektów, realizowanych przez te przedsiębiorstwa w ostatnim czasie, były inwestycje w poprawę efektywności energetycznej, na które wskazało aż 57 proc. badanych firm. Około 1/3 z nich zainwestowała w trzech ostatnich latach w rozwój własnych odnawialnych źródeł energii.

Polskie inwestycje we Francji

W ostatnich latach polskie firmy intensyfikują także działalność na francuskim rynku, jednocześnie rozwijając innowacyjne rozwiązania. Łączny stan należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich we Francji (uwzględniający nie tylko instrumenty udziałowe, ale też dłużne) wyniósł w 2022 r. ponad 4 mld PLN. Plasowało to Francję na 11. miejscu wśród najważniejszych destynacji polskich inwestycji za granicą, a jej udział w całkowitych BIZ krajowych podmiotów przekraczał 3 proc. Pochodną inwestycji polskich firm we Francji jest konsekwentny rozwój biznesu kontrolowanych przez nie lokalnych podmiotów gospodarczych. GUS w 2021 r. identyfikował 107 zarejestrowanych w tym kraju jednostek z polskim kapitałem – o 18 proc. więcej niż w połowie ubiegłej dekady. 77 z nich było firmami w 100 proc. zależnymi od kapitału polskiego.

– Brexit oraz wojna w Ukrainie spowodowały, że jak nigdy dotąd przyszłość Unii Europejskiej zależy od wzmocnienia relacji politycznych i gospodarczych pomiędzy państwami scalającymi dziś Europę, wśród których szczególną rolę pełnią Francja i Polska. Dotychczasowa, bogata historia współpracy może stać się fundamentem dla strategicznych sektorów obu krajów, takich jak przemysł, energetyka, infrastruktura i obronność. Ważnych szczególnie w kontekście wyzwań związanych z zieloną transformacją Polski, jej bezpieczeństwem i rozbudową infrastruktury – mówi dr Stanisław Kluza, prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK, współautor raportu.

Relacje polsko-francuskie kształtują się na wysokim poziomie przy znaczącym potencjale dla ich dalszego rozwoju. Zacieśnienie współpracy między oboma krajami i ich przedsiębiorstwami przyniesie nie tylko wzajemne korzyści, lecz także przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego obu państw.

Raport można pobrać na stronie izby.

BR

Prezentacja raportu podczas Walnego Zgromadzenia Izby. Źródło FB/ CCIFP

Najnowsze