18 C
Warszawa
środa, 29 maja 2024

Prezes dobrze ubezpieczony

Bezpieczeństwo prezesa to bezpieczeństwo firmy

Pełniących ważne funkcje zawodowe, praca absorbuje tak intensywnie, że zdarza się im zapomnieć o własnym bezpieczeństwie. A przecież bezpieczeństwo prezesa, to bezpieczeństwo jego firmy.

Alexander KonopkaAlexander Konopka – prezes zarządu Willis Towers Watson Polska

Osoba zarządzająca firmą, poza zadbaniem o dobre ubezpieczenie mienia, przychodów czy odpowiedzialności cywilnej instytucji, którą kieruje, powinna pamiętać o bezpieczeństwie swoim i pozostałych osób firmą zarządzających. Kluczowe jest ubezpieczenie D&O (Directors and Officers), czyli ubezpieczenie członków władz spółek kapitałowych. Ubezpieczeniem można objąć członka zarządu, członka rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej lub prokurenta w czasie trwania kadencji i po jej zakończeniu.

Ryzyko, na jakie narażona jest osoba kierująca spółką, jest szczególne. Wynika to nie tylko z charakteru pracy, lecz także z przepisów prawnych. Kodeks spółek handlowych, art. 293 i 483, stanowi, że osoby wchodzące w skład organów spółek kapitałowych, odpowiadają wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy (statutu) spółki, chyba że nie ponoszą winy. Dodatkowo, odpowiedzialność członków władz spółek regulują art. 299 ksh (odpowiedzialność za zobowiązania spółki), ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości, kodeks karny czy karnoskarbowy… lista jest bardzo długa. Jeśli prawnie zostanie stwierdzone, że nie dołożono należytej staranności, członkowie władz spółki ponoszą odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody.

W przypadku zaistnienia szkody, w ramach ochrony D&O, ubezpieczonym przysługuje zwrot kosztów obrony, w tym pełnomocnika, kosztów procesowych, zwrot kwot zasądzonych odszkodowań, a nawet kosztów działań PR, które potrzebne będą do odzyskania dobrego wizerunku. Ubezpieczenie zadziała w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczania, przekroczenia zakresu umocowania, naruszenia praw pracowniczych, czy roszczeń związanych z prowadzonymi procesami fuzji i przejęć. Warto powierzyć dobremu, sprawdzanemu brokerowi przygotowanie takiego ubezpieczenia dopasowanego pod względem limitu odpowiedzialności oraz zakresu ochrony do potrzeb spółki. Poza samą ochroną D&O, warto również zainteresować się ubezpieczeniem ochrony fiskalnej, które uzupełni zakres ochrony. Chronione w ten sposób osoby, mogą łatwiej podejmować decyzje, co jest kluczowe w przypadku kierowania firmą, która dynamicznie rozwija się na rynku.

Najnowsze