26 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Fiskus nie chce zwolnić piłkarzy Z płacenia podatków

Zdaniem skarbówki zwolnienie od podatku dla osób poniżej 26. roku życia nie obejmuje piłkarzy

Chodzi o możliwość skorzystania przez zawodowych piłkarzy z ulgi w PIT dla najmłodszych podatników wprowadzonej w sierpniu 2019 r. (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT). Przypomnijmy, zgodnie z tym przepisem osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, są zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Przy czym zwolnienie to obejmuje wyłącznie dochody uzyskane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia oraz pracy nakładczej, a więc nie wszystkie źródła dochodów są objęte ulgą dla młodych. Przykładowo osoby, które uzyskują przychody z tzw. kapitałów pieniężnych (np. ze sprzedaży akcji), będą zobowiązane do zapłaty daniny (w tym wypadku obowiązuje ryczałtowa stawka 19 proc. od dochodu).
Klub chce wiedzieć, czy jest płatnikiem
Pod koniec grudnia ubiegłego roku pewien klub piłkarski, zarejestrowany jako przedsiębiorstwo (w KRS) oraz jednocześnie jako stowarzyszenie, zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie możliwości objęcia ulgą w PIT piłkarzy poniżej 26 roku. Wnioskodawca wyjaśnił, że zawodnicy, biorący udział w ligowych rozgrywkach, są związani z klubem na podstawie kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. W większości są to osoby do 26 roku życia. Ich miesięczne wynagrodzenie nie przekracza kwoty 4000 zł brutto. Na podstawie kontraktów jest im wypłacane wynagrodzenie, ewentualne premie zaś za wygrane mecze są regulowane na podstawie wewnętrznych postanowień. Od osiąganych przez zawodników dochodów – tłumaczył podatnik – odprowadzana jest do urzędu skarbowego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. „Jednakże klub stoi na stanowisku, iż taka zaliczka nie powinna być odprowadzana” – stwierdził przedsiębiorca. We wniosku o wydanie interpretacji klub zapytał fiskusa, czy przywołane zarobki zawodników powinny zostać zakwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (tj. jako przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT), a co za tym idzie: czy klub jest zwolniony z obowiązku odprowadzania zaliczek na PIT od tych zarobków. Zdaniem wnioskodawcy odpowiedź na tak zadane pytanie powinna być twierdząca. Skoro na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych przychody piłkarzy są traktowane na równi z przychodami z umów zlecenia, to tak samo powinno być na płaszczyźnie podatkowej – argumentował klub. Przedsiębiorca twierdził, że nie można wykluczyć możliwości skorzystania z ulgi podatkowej grupy młodych piłkarzy świadczących usługi na podstawie kontraktu, gdyż prowadziłoby to do niczym nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podatników zleceniobiorców i piłkarzy – również zleceniobiorców, wykonujących czynności w ramach profesjonalnego kontraktu, jaki jest wymagany przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Fiskus: klub musi płacić PIT
W interpretacji z dnia 5 marca br. Dyrektor KIS nie podzielił stanowiska wyrażonego przez klub we wniosku (sygn. akt 0115-KDIT2.4 011 866.2020.2.HD). Zdaniem fiskusa, przychody z uprawiania sportu nie podlegają zwolnieniu z podatku dla osób poniżej 26 roku życia, nie zostały one bowiem wymienione wprost przez ustawodawcę, jako kwalifikujące się do tego przywileju. Dyrektor KIS stwierdził, że na gruncie ustawy o PIT przychody z umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT) i z kontraktów piłkarskich (art. 13 pkt 2 ustawy o PIT) to dwie zupełnie różne kategorie przychodów z tzw. działalności wykonywanej osobiście, przy czym te pierwsze mogą korzystać z ulgi dla młodych (bo zostały wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT), natomiast drugie już nie. W konsekwencji – argumentował fiskus – klub piłkarski jest obowiązany do comiesięcznego obliczania, potrącania oraz wpłacania na konto urzędu skarbowego zaliczek od wynagrodzeń wypłaconych zawodnikom na podstawie kontraktów piłkarskich.

Najnowsze