19.6 C
Warszawa
sobota, 18 maja 2024

Koniecznie przeczytaj

Produkty ze zrównoważonych źródeł

Popularny producent słodyczy poinformował, że bierze pełną odpowiedzialność i aktywnie przyczynia się do zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju łańcucha dostaw kakao. Grupa Ferrero od 2005 r. rozpoczęła sukcesywne działania, by 100 proc. pozyskanego kakao pochodziło ze zrównoważonych źródeł. Firma zobowiązała się do podejmowania dalszych działań w zakresie walki z wylesianiem, przeciwdziałania pracy dzieci i zrównoważonych źródeł utrzymania.

Kakao stanowi podstawowy składnik produktów Ferrero. Dlatego przy zakupach tego surowca grupa stosuje rygorystyczne standardy jakościowe, wzmacnia również swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonych źródeł utrzymania, praw człowieka i ochrony środowiska w całym łańcuchu wartości kakao.

Ferrero opublikowała Kartę Kakao Ferrero i Plan Działań na rzecz Kakao, które wytyczają jej dalsze ambicje wzakresie rozwoju przemysłu kakaowego, tak aby był on korzystny dla ludzi i przyrody.. „Karta Kakao” i „Plan Działań” potwierdzają wieloletnie wsparcie Ferrero dla rolników w generowaniu dochodów, ochrony dzieci, rozwijających się społeczności oraz promowania zrównoważonego agroleśnictwa.

Grupa rozpoczęła swoje wysiłki w kierunku odpowiedzialnego pozyskiwania kakao już w 2005 r., przystępując do World Cocoa Foundation, a następnie do International Cocoa Initiative. Dzisiaj kakao Ferrero jest w 100 proc. pozyskiwane w sposób zrównoważony, poprzez niezależnie zarządzane organizacje, takie jak: Rainforest Alliance i Fairtrade. Ponieważ firma zaopatruje się w kakao prawie wyłącznie u sprawdzonych rolników, osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie identyfi kowalności i przejrzystości łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw kakao Ferrero jest w 96 proc. identyfikowalny aż do poziomu plantacji.

– Karta Kakao i Plan Działań podkreślają dążenia Ferrero, aby stać się siłą napędową sektora kakao, w którym produkcja kakao tworzy wartość dla ludzi i środowiska. Dzięki naszemu szczególnemu podejściu do łańcucha dostaw, znamy rolników i społeczności, u których się zaopatrujemy, a to pozwala nam wspierać ich w sposób ukierunkowany. Obecnie wzmacniamy nasze działania, aby doprowadzić do długotrwałej zmiany w tym sektorze – mówi Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer.

Problemy związane z łańcuchem dostaw w przypadku kakao są złożone i muszą być rozwiązywane przede wszystkim poprzez partnerstwo z rolnikami, przemysłem, społecznościami, organizacjami pozarządowymi i rządami. Ambicje przedstawione w „Karcie Kakao” są zgrupowane w czterech filarach: zrównoważone źródła utrzymania – zapewnienie rolnikom ukierunkowanego wsparcia w celu poprawy wydajności i zróżnicowania dochodów; prawa człowieka i praktyki społeczne – przeciwdziałanie pracy dzieci w społecznościach uprawiających kakao; ochrona środowiska – wspieranie rolników w przechodzeniu na systemy agroleśnicze; przejrzystość – śledzenie łańcucha dostaw, ocena ryzyka i publikowanie informacji o postępach.

Plan działania Ferrero w zakresie kakao określa, w jaki sposób firma będzie dążyć do realizacji tych założeń. Już wdrożone inicjatywy obejmują: plany Rozwoju Gospodarstw Rolnych i Działania Generujące Dochód – wypłacanie rolnikom premii pieniężnej wykraczającej poza cenę rynkową, w celu wspierania rolników uprawiających kakao w osiąganiu dobrobytu; partnerstwa na rzecz wdrażania systemów przeciwdziałania pracy dzieci i planów rozwoju społeczności lokalnych, w celu rozwiązania problemu pracy dzieci; współpracę z Inicjatywą Kakao i Lasy (CFI) w celu położenia kresu wylesianiu w sektorze kakao i promowania zrównoważonego agroleśnictwa; wzmacnianie partnerstwa z dostawcami i budowanie platformy, która daje wgląd w cały łańcuch dostaw Ferrero.

Każdego roku firma będzie publikowała raport z postępów w realizacji strategii działania. Ferrero deklaruje, że pierwszy raport z wykonania planu zostanie opublikowany w drugim kwartale 2022 r.

Najnowsze