26 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Rozwijaj się z Funduszami Europejskimi. Nabory w ramach oferty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi działania w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027, tworząc nowe perspektywy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostek samorządu terytorialnego oraz innowatorów. W swojej ofercie ma różnorodne nabory, które mają wesprzeć gospodarkę. Warto monitorować bieżące konkursy z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW), aby uniknąć przeoczenia terminów.

Wsparcie nowoczesnej gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki obejmuje budżet 7,9 mld euro, z czego w ramach oferty PARP 2,82 mld euro. Jego głównymi celami są: wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii, wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, rozwijanie umiejętności w dziedzinie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz kierowanie gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i ekologicznych technologii.

O dofinansowanie mogą ubiegać się indywidualni innowatorzy, start-upy, przedsiębiorstwa, sektor nauki, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji, a także instytucje finansowe.

Ekspansja zagraniczna

Polscy przedsiębiorcy coraz śmielej podejmują współpracę z zagranicznymi klientami. Inicjatywy związane z ekspansją zagraniczną wspiera program FENG, a konkretnie nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują działania mające na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w tym realizację strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, klientów i kanałów sprzedaży.

W naborze mogą wziąć udział MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto muszą wpisywać się w jeden ze wskazanych sektorów gospodarki: medyczny i farmaceutyczny, budowy i wykańczania budowli, elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki, zielonych technologii (w tym OZE, GOZ), IT/ICT, przemysłu kreatywnego, kosmetyczny, maszyn i urządzeń, meblarski, motoryzacyjny, pojazdów szynowych, statków specjalistycznych, jachtów i łodzi, wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania, lotniczo-kosmiczny, spożywczy.

Pomoc finansową uzyskają projekty, które promują markę produktową przedsiębiorcy i Markę Polskiej Gospodarki. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na: udział w zagranicznych targach w charakterze wystawcy, wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji oraz kampanie promocyjne związane z udziałem w wydarzeniach targowych, a odbywające się w elektronicznych mediach masowych.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 r.

Rozwój start-upów

Na dynamiczny rozwój pomysłów dzięki środkom z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki mogą liczyć też start-upy. Podmioty działające na rzecz innowacyjności (np. parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory), które dodatkowo mają doświadczenie w realizacji programów wsparcia innowatorów, mogą wystartować w konkursie na operatora programu „Laboratorium Innowatora”.

Wyłonieni w konkursie operatorzy będą realizować autorski program mentoringowy, który osobom fizycznym lub start-upom z całej Polski pomoże zweryfikować ich nowatorskie rozwiązania biznesowe oraz wesprze w założeniu i kontynuowaniu działalności gospodarczej.

Budżet konkursu to 14 mln zł. Wnioski będzie można składać do 19 grudnia br.

Innowacyjna Polska Wschodnia

Wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest m.in. zapewnienie wsparcia MŚP, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej czy dostępności drogowej oraz promowanie zrównoważonej turystyki. Dzięki wspomnianym inicjatywom ta część naszego kraju staje się coraz atrakcyjniejsza zarówno dla biznesu, jak i ogółu społeczeństwa. Ogólny budżet programu wynosi 2,65 mld euro, z czego w ramach oferty PARP ponad 1,39 mld euro.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, a także jednostki samorządu terytorialnego (JST) z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części Mazowsza (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Zrównoważona gospodarka

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) pomaga tworzyć zrównoważoną, niskoemisyjną i konkurencyjną gospodarkę. Wsparcie w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji – to główny cel projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji”. Konkurs jest otwarty dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Polski Wschodniej.

Nabór skupia się na modelach biznesowych – ich opracowaniu i wdrożeniu – które nie tylko mają na celu osiągnięcie efektów środowiskowych, lecz także generują korzyści ekonomiczne, społeczne i zarządcze. Rozwiązania zgłaszane do konkursu powinny skutecznie transformować działalność przedsiębiorstw, kierując ją w stronę gospodarki opartej na obiegu zamkniętym.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy samego opracowania modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ-transformacji), natomiast drugi będzie związany z jego wdrożeniem. Obecnie trwa pierwszy etap.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów projektu, rozliczanych w formie kwoty ryczałtowej, wynosi niemalże 83 tys. zł. w ramach FEPW. Termin składania wniosków upływa 19 grudnia 2023.

Ku zrównoważonej mobilności

Mobilność mieszkańców, kreowanie bardziej przyjaznych miast oraz redukcja emisji spalin to jedynie niektóre z korzyści płynących z rozwoju komunikacji miejskiej i infrastruktury transportowej. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej prowadzone są dwa nabory: „Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” (dla miast z przedziału 50‑100 tys. mieszkańców) i „Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” (dla miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, wraz z ich obszarami podmiejskimi) skierowane do miast wojewódzkich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W ramach naborów możliwe jest uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup taboru bezemisyjnego, takiego jak tramwaje, trolejbusy lub autobusy, a także na budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury transportu miejskiego oraz digitalizację systemu mobilności miejskiej.

„Zrównoważona mobilność miejska – nabór konkurencyjny” trwa do 12 grudnia 2023 r., a „Zrównoważona mobilność miejska – nabór niekonkurencyjny” do 18 grudnia 2025 r.

O wszystkich naborach można dowiedzieć się więcej na stronie: www.parp.gov.pl

Najnowsze