19.6 C
Warszawa
czwartek, 13 czerwca 2024

Przed organizatorami studiów podyplomowych wciąż nowe wyzwania

Kolejny rok naszej działalności dydaktycznej i przeprowadzone przez nas wnikliwe analizy potwierdzają utrzymujący się trend wzrostowy i dalszą intensyfikację aktywności obecnych oraz przyszłych menedżerów w zakresie poszukiwania możliwości rozwoju swoich kompetencji. Przy czym nie chodzi tu tylko i wyłącznie o kwalifikacje kojarzone z konkretnym zawodem. Poszukiwane są bowiem kierunki, wpływające na rozwój ogólny, pozwalający na coraz lepsze funkcjonowanie w każdej sferze życia.

Katarzyna Olejko

kierownik studiów podyplomowych Master of Corporate Governance, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Efektem takiego stanu rzeczy jest wzrastające zainteresowanie kształceniem podyplomowym. Dotyczy to szczególnie szeroko rozumianego obszaru zarządzania. Sytuacja ta budzi wśród organizatorów kształcenia duże nadzieje, ale również prowadzi do wzrostu poczucia odpowiedzialności za jakość tworzonej oferty. Zasadniczym celem rozwoju ośrodków zajmujących się dydaktyką organizowaną w formule podyplomowej jest bowiem odpowiedź na wciąż zmieniające się zapotrzebowanie. Obecnie osiągnięcie tak sformułowanego celu nie jest zadaniem prostym. Z jednej strony zwiększa się bowiem presja dotycząca konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości zarówno merytorycznej, jak i organizacyjnej związanej z wykorzystywaniem osiągnięć technologicznych, z drugiej zaś widoczny jest wzrost świadomości potrzeb edukacyjnych, a jednocześnie ich zmienność, co wpływa na konieczność ciągłego doskonalenia obecnych i opracowywanie nowych programów nauczania.

Sprawnie podążać za popytem przy zachowaniu najwyższych standardów

Ze względu na wyżej wymienione uwarunkowania, wzrasta dynamika działań prowadzonych przez organizatorów studiów podyplomowych. Dużym wyzwaniem staje się sprawne podążenie za popytem przy zachowaniu dotychczasowych najwyższych standardów i jakości procesu kształcenia. Świadomi swoich potrzeb słuchacze wyraźnie artykułują opinię na temat przydatności i wartości merytorycznej studiów. Jednak najlepszym miernikiem pozwalającym na dokonanie oceny, czy organizatorzy sprostali nowym wyzwaniom, jest zainteresowanie kierunkiem i liczba podejmujących studia słuchaczy.

Jako kierownik kierunku studiów podyplomowych Master of Corporate Governance organizowanych od wielu lat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach miałam przyjemność prowadzenia bezpośrednich rozmów z naszymi słuchaczami. Były one inspiracją i podstawą do opracowania programu studiów MBA in Corporate Governance cieszącego się coraz większym zainteresowaniem. Na podstawie doświadczeń i rozmów ze studentami kierunku MBA in CG i w odpowiedzi na zgłaszane przez nich zainteresowanie, podjęłam decyzję o organizacji kolejnego kierunku – Psychologia dla Menedżera. Kierunek ten stanowi nijako kontynuację dwóch poprzednich programów. Dzięki temu część studentów nowego kierunku jest z nami już trzeci rok. Fakt ten stanowi dla nas stymulator dla podejmowania nowych interesujących inicjatyw w obszarze dydaktyki, a wciąż wzrastająca liczba naszych słuchaczy jest dla mnie osobiście ważnym sygnałem potwierdzającym, że realizujemy swoje cele i zmierzamy w dobrym kierunku.

Najnowsze