17.3 C
Warszawa
piątek, 19 lipca 2024

Innowacyjne narzędzia wspierające raportowanie zrównoważonego rozwoju

W obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu gospodarczego zrównoważony rozwój stał się fundamentalnym elementem strategii korporacyjnych. Świadomość ekologiczna, rosnące wymagania inwestorów oraz zaostrzone regulacje prawne sprawiają, że firmy muszą podejmować znaczące kroki w kierunku transparentnego raportowania działań w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance). 

Bez odpowiednich narzędzi proces ten może być nie tylko złożony i kosztowny, co niemal niemożliwy do zrealizowania. W odpowiedzi na te wyzwania powstała globalna platforma Synesgy, opracowana przez CRIF, która znacząco upraszcza i optymalizuje proces agregacji oraz zarządzania danymi z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Ewolucja obowiązku raportowania ESG

Sprawozdawczość ESG staje się obligatoryjna dla coraz większej liczby przedsiębiorstw, szczególnie w kontekście nowych regulacji unijnych oraz wymogów rynkowych. Dyrektywa CSRD nakłada obowiązek raportowania niefinansowego na duże firmy, lecz pośrednio jej wpływ rozciąga się także na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które współtworzą łańcuchy dostawców i partnerów biznesowych firm objętych dyrektywą. Zgodnie z nowymi regulacjami, do roku 2029 wszystkie spółki notowane na rynkach regulowanych w UE będą zobligowane do przestrzegania tych wymogów. Jest to zjawisko szczególnie istotne w kontekście rosnącej świadomości społecznej i oczekiwań związanych z „zieloną transformacją”.

Największe wyzwania w raportowaniu ESG

Proces raportowania ESG obarczony jest szeregiem trudności. Złożoność i różnorodność danych pochodzących z różnych działów i systemów przedsiębiorstw często utrudniają ich zintegrowane gromadzenie i analizę. Ponadto brak jednoznacznego, uniwersalnego zestawu standardów raportowania oraz intensywnie ewoluujące przepisy wymagają ciągłego dostosowywania procedur. Firmy działające globalnie muszą przestrzegać międzynarodowych regulacji, co dodatkowo komplikuje cały proces. Równie znaczące są koszty związane z zaangażowaniem zasobów ludzkich, zatrudnianiem specjalistów i szkoleniem pracowników, szczególnie dla MŚP.

Synesgy – kompleksowe wsparcie w raportowaniu ESG

CRIF, globalny dostawca informacji kredytowej i zarządzania ryzykiem, odpowiedział na potrzeby swoich klientów, tworząc platformę Synesgy. Narzędzie to wspiera sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju, zgodną z międzynarodowymi standardami i regulacjami, co ułatwia firmom spełnianie wymogów legislacyjnych. Synesgy oferuje intuicyjny interfejs z kwestionariuszem opracowanym przez ekspertów Agencji Ratingowej Grupy CRIF, działającej pod nadzorem ESMA (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). Kwestionariusz do samooceny poziomu ESG jest dostosowany do wielkości przedsiębiorstwa, branży oraz kraju, co zapewnia elastyczność i precyzję raportowania, a przede wszystkim przyspiesza cały proces.

Jednym z kluczowych elementów sprawozdawczości niefinansowej jest pomiar śladu węglowego (GHG). Synesgy umożliwia policzenie emisji przez wbudowany autorski kalkulator emisji gazów cieplarnianych, zgodny z globalnym standardem GHG Protocol. Warto podkreślić, że aż 92 proc. firm z listy Fortune 500 korzysta z tego standardu, co potwierdza jego wiarygodność.

Przykład sukcesu: CRIF

W 2023 roku CRIF przeprowadził pierwszą certyfikację ESG na platformie Synesgy (synesgy.pl) za rok 2022, uzyskując wynik „B” – dobry. Wraz z certyfikatem firma otrzymała Plan naprawczy, który został wdrożony do strategii biznesowej, a następnie był konsekwentnie realizowany.

CRIF podjął działania mające na celu obniżenie śladu węglowego o 10 proc. do roku 2026, dążąc do uzyskania certyfikacji ISO 14 064 do roku 2025. Obejmują one m.in. redukcję zużycia energii, ograniczenie plastiku oraz promowanie recyklingu. Spółka kładzie także nacisk na równość płci, wspierając rozwój kobiet i zapewniając im równy dostęp do stanowisk kierowniczych. Dba o dobrostan pracowników, zwiększając liczbę szkoleń związanych z „work-life balance” oraz prowadząc projekty edukacyjne. W ramach inicjatyw społecznych CRIF regularnie angażuje się w organizację i partnerstwo wydarzeń sportowych, takich jak Bike-to-Work, Poland Business Run, oraz wspiera wolontariat pracowniczy. W obszarze ładu korporacyjnego CRIF powstała wewnętrzna grupa Ambasadorów ESG, która aktywnie wspiera realizację strategii ESG w firmie. Poprzez regularne monitorowanie postępów i planowanie działań naprawczych, dąży do poprawy wyników.

Co więcej, CRIF nie tylko monitoruje własne działania, ale również za pomocą Synesgy, w roli Head of Supply Chain, sprawdza i analizuje łańcuch swoich partnerów, czyli jak pośrednio poprzez swoje relacje biznesowe wpływa na środowisko. Takie podejście podnosi ogólny poziom zrównoważonego rozwoju, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu biznesowym. Dzięki realnemu zaangażowaniu firma poprawiła poziom zrównoważonego rozwoju, co potwierdza wynik „A” – doskonały poziom zrównoważonego rozwoju, uzyskany w certyfikacji za rok 2023.

Materiał partnera

Najnowsze