18.4 C
Warszawa
piątek, 19 lipca 2024

ESG, czyli biznes nowego wzoru

Dyskusje dotyczące tematyki ESG często skupiają się na obszarze nowych regulacji, obowiązków informacyjnych oraz wyzwań z tym związanych. O ESG rozmawia się również w kontekście negatywnych konsekwencji dla firm, które te zagadnienia zignorują lub potraktują bez należytej uwagi. Warto jednak zwrócić uwagę na coś, co często w tych debatach umyka – cele wdrażania tych regulacji.

Jednym z nich jest stworzenie mechanizmów pozwalających na identyfikację obszarów, na które działalność danego podmiotu ma negatywny wpływ, mierzenie istotności tego wpływu, a następnie wdrażanie rozwiązań pozwalających go ograniczać. Dotyczy to zarówno wpływu na środowisko naturalne, troski o otoczenie społeczne, jak i usprawnień procesów wewnątrz organizacji. Aby zmiany te były rzeczywiste, a nie jedynie powierzchowne czy wręcz pozorowane (tzw. greenwashing), konieczna jest gruntowana zmiana sposobu podejścia do biznesu, jego istoty (liczy się nie tylko zysk) oraz stylu zarządzania firmą.

Potrzebna jest gruntowna zmiana

Przez gruntowną zmianę należy rozumieć pełną integrację strategii ESG ze strategią rozwoju biznesu, co powinno mieć swoje odzwierciedlenie w wyznaczonych celach biznesowych, kształtowaniu kultury organizacyjnej, podejściu do klientów oraz pozostałych interesariuszy, a także oferty produktowej. Jest to niewątpliwie wyzwanie organizacyjne, które wiąże się z koniecznością przewartościowania niektórych funkcji prowadzenia biznesu, a samo wprowadzanie zmian powinno rozpocząć się w głowach osób decyzyjnych w danej organizacji.

Jesteśmy obecnie w dosyć newralgicznym momencie – w roku, w którym wiele firm po raz pierwszy szykuje się do publikacji raportów pozafinansowych zgodnie z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Choć zmierzenie się z nowymi wymogami samo w sobie z pewnością nie musi być najłatwiejsze, szczególnie, że nie istnieją jeszcze w tym względzie wypracowane praktyki i wzorce, do sprawy można podejść jak do inwestycji, pozwalającej budować lepszy i bardziej świadomy biznes oraz przynoszącej określone korzyści.

Korzyści

Wprowadzenie przyjaznych środowisku rozwiązań pozwala ograniczać koszty, np. poprzez zmniejszenie zużycia energii. Usystematyzowanie kwestii społecznych wzmacnia kulturę organizacyjną i lojalność pracowników, przyciągając zaangażowanych kandydatów. Z ko-
lei najlepsze praktyki w zakresie ładu korporacyjnego usprawniają działanie organizacji i zwiększają jej atrakcyjność w oczach inwestorów i innych interesariuszy.

Rośnie także świadomość konsumentów, a co za tym idzie – oczekiwania wobec firm w zakresie ich wpływu na środowisko czy społeczności. Według badania poziomu świadomości dot. ESG i zrównoważonego rozwoju zrealizowanego na potrzeby III Kongresu ESG w styczniu br., już 39 proc. ankietowanych zwraca uwagę na aspekty związane z ESG przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Patrząc na wyniki poprzednich edycji tego badania, można zakładać, że odsetek ten będzie w kolejnych latach się zwiększać. A zatem, skuteczna realizacja strategii ESG i umiejętna komunikacja tego faktu jest kluczowa dla wzmacniania pozycji rynkowej firmy.

Nasz priorytet

Zagadnienia związane z ESG są również priorytetowe dla Banku Ochrony Środowiska. Bank ma wypracowaną strategię ESG, która jest komplementarna wobec strategii biznesowej i regularnie publikuje raporty na temat postępów jej wdrażania. Do działań i osiągnięć BOŚ na tym polu w ostatnim czasie można zaliczyć zmniejszenie śladu węglowego w 2023 roku o ok. 16 proc. względem 2020 roku, objęcie wszystkich nowych transakcji z klientami instytucjonalnymi oceną ryzyka ESG, modernizację floty – około 30 proc. pojazdów użytkowanych przez bank to hybrydy lub elektryki, czy korzystanie w całości z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. BOŚ dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w I i II zakresie do 2030 roku.

Podejmowane inicjatywy pozwalają BOŚ sukcesywnie poprawiać rating ESG. W grudniu 2023 roku agencja Morningstar Sustainalytics przyznała bankowi rating ESG Risk na poziomie 12,2, co oznacza utrzymanie oceny ryzyka ESG na niskim poziomie („Low Risk”), plasując BOŚ na drugim miejscu wśród banków w Polsce, w gronie 6 proc. najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym, na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych, i zarazem w czołowych 5 proc. spośród blisko 15,8 tys. wszystkich firm na całym świecie poddanych badaniu przez Morningstar Sustainalytics.

Od strony biznesowej BOŚ od początku swojego istnienia był blisko związany z tworzeniem i oferowaniem produktów finansowych wspierających realizację przedsięwzięć przyjaznych środowisku. Przez ponad 30 lat działalności bank zawarł ponad 92 tys. transakcji proekologicznych w łącznej kwocie 29,4 mld zł, które pozwoliły na zrealizowanie w tym czasie inwestycji o wartości 59,1 mld zł. Zrealizowane przy wsparciu finansowym BOŚ projekty pozwalają na produkcję 3,3 mln MWh czystej energii rocznie, unieszkodliwienie lub odzyskanie 7,3 mln ton surowców rocznie, czy redukcję emisji pyłu o 140 tys. ton rocznie oraz CO2 o 4,3 mln ton rocznie.

Bank nie ustaje w wysiłkach na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju. W pierwszym kwartale 2024 roku sprzedaż nowych kredytów proekologicznych wzrosła o ponad 31 proc. r/r do 479 mln zł, zaś udział kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem banku wyniósł 39 proc. BOŚ dąży do tego, aby odsetek ten systematycznie się zwiększał, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Ambicją banku jest, aby do końca 2026 roku połowę salda kredytów dla firm stanowiły właśnie kredyty proekologiczne. Bank chce osiągnąć ten cel m.in. poprzez poszerzenie swojej oferty, we współpracy z krajowymi i unijnymi partnerami publicznymi. Już teraz BOŚ oferuje swoim klientom szeroki wybór proekologicznych produktów finansowych (kredyty, pożyczki), organizuje emisje zielonych obligacji oraz pośredniczy w przyznawaniu dopłat (krajowych i unijnych) do proekologicznych przedsięwzięć. BOŚ jest jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu dopłat do leasingu samochodów elektrycznych „Mój elektryk”, a także od lat zaangażowany jest w program „Czyste Powietrze”. W przyszłości bank zamierza systematycznie zwiększać skalę swojej działalności w obszarze proekologicznego finansowania, dopasowując swoją ofertę do potrzeb swoich klientów, w tym szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów.

Przykład BOŚ pokazuje, że transformacja biznesu w kierunku ESG to inwestycja w przyszłość, przynosząca korzyści zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Firmy zaangażowane w ESG przyciągają klientów i inwestorów, zyskując przewagę konkurencyjną. Bank w praktyce udowadnia, że finansowanie proekologicznych projektów przynosi wymierne korzyści środowiskowe i ekonomiczne, zaś wdrażanie ESG to klucz do nowoczesnego i odpowiedzialnego biznesu.

Bank Ochrony Środowiska

Materiał partnera

Najnowsze