18.4 C
Warszawa
piątek, 19 lipca 2024

Pod znakiem odpowiedzialności 

Ważną konsekwencją Europejskiego Zielonego Ładu oraz Pakietu Fit for 55 będzie transformacja modeli gospodarczych i biznesowych. Podjęcie fundamentalnych wyzwań klimatycznych i środowiskowych wiąże się z daleko idącą ingerencją w dotychczasowy model działania społeczeństw, gospodarki i jej poszczególnych sektorów, firm, gospodarstw domowych i innych ważnych obszarów działania takich jak banki i firmy leasingowe, finansujące inwestycje i rozwój przedsiębiorców. 

Transformacja będzie obszarem szczególnej odpowiedzialności, bowiem konieczność ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko należy zrównoważyć z potrzebą zachowania wzrostu gospodarczego oraz równowagi w skali makro i mikro gospodarczej. Pomocne w zachowaniu tej wielowymiarowej równowagi ma być wdrożenie indywidualnych strategii ESG będących rozwinięciem funkcjonujących już wcześniej strategii odpowiedzialnego rozwoju.

Nasze działania 

Mając to na względzie, w Grupie ING zbudowaliśmy strategię, która nie tylko odnosi się do wszystkich obszarów ESG, tzn. Środowiska /E/, Przedsiębiorczości i Równych Szans /S/ oraz Etyki i Zgodności z Regulacjami /G/, ale zbudowana jest również w trzech odrębnych przekrojach oddziaływania na każdy z tych obszarów, tzn. w odniesieniu do naszej organizacji, naszych klientów oraz społeczeństwa. Dla każdego z w/w obszarów i przekroju oddziaływania w ramach tego obszaru ING Lease (Polska) określa swój sposób działania. Na przykład w obszarze Środowisko /E/ w odniesieniu do naszej organizacji będziemy prowadzić działania pozwalające na osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie gospodarki własnej. W odniesieniu do klientów będziemy podejmowali działania wspierające ich transformację środowiskową. Z kolei, w odniesieniu do społeczeństwa będziemy wspierać innowacje i lokalne działania na rzecz środowiska. W podobny sposób określamy naszą strategię dla obszarów S i G, odrębnie w każdym z trzech obszarów oddziaływania.

Wzmacniamy kulturę ESG

Chcąc być partnerem dla naszych klientów i społeczeństwa kompetentnie wspierającym w przyszłości ich transformację zaczynamy od siebie. Decyzje dotyczące zielonej transformacji nie są proste, ponieważ wymagają wiedzy. Z tego powodu wzmacniamy obecnie kulturę ESG naszej firmy poprzez budowę wiedzy, świadomości i zaangażowania naszych pracowników. Podejmujemy działania nakierowane na obniżenie negatywnego wpływu naszej gospodarki własnej na środowisko. Jednocześnie dostosowujemy nasze systemy, procesy i regulacje wewnętrzne w celu wypełnienia szeregu nowych regulacji ESG i wymogów związanych z ujawnianiem i raportowaniem informacji dotyczących ESG. Przykładem może być obliczanie śladu węglowego finansowanych inwestycji. Wymaga to zbudowania nowych metodologii, które z uwagi na specyfikę branży leasingu będą odmienne jak dla banków, a także przebudowy modeli danych, w tym gromadzenia danych na temat emisyjności finansowanych przez nas środków trwałych, powstałych w procesie ich wytworzenia, a następnie w okresie umowy leasingu oraz po jej zakończeniu aż do zakończenia ekonomicznego cyklu ich używania. Jest to szczególne wyzwanie nie tylko z tego powodu, że dotychczas firmy leasingowe nie gromadziły takich danych, ale również dlatego, że takie dane nie były sporządzane przez producentów ani dystrybutorów. Możliwe jest obecnie pewne oszacowanie emisyjności pojazdów, zarówno osobowych jak i ciężarowych, natomiast w przypadku poszczególnych segmentów rynku maszyn i urządzeń zdobycie wiarygodnych danych jest obecnie bardzo trudne. Oczywiście w przyszłości ilość i jakość dostępnych danych będą się poprawiać i szacunki dotyczące portfela finansowanych inwestycji będą coraz bardziej precyzyjne.

Krajobraz regulacyjny jest niezwykle skomplikowany 

Od 1997 roku liczba regulacji i polityk dotyczących zmian klimatycznych wzrosła 20-krotnie. Zielony Ład oraz Pakiet Fit for 55 tworzą ogólne ramy, za którymi idzie szereg szczegółowych regulacji, które w zasadniczy sposób wpłyną na naszą działalność. Najważniejsze z nich to Dyrektywa CSRD, rozporządzenia wykonawcze do tej dyrektywy ESRS odnoszące się do poszczególnych obszarów ESG, system ETS, planowany instrument CBAM (Carbon Border Adjusment Mechanism) i wiele innych. Wypełnienie wymogów tych regulacji oraz związanych z nimi obowiązków raportowych będzie dużym wyzwaniem nie tylko dla podmiotów finansujących, ale także dla klientów. Obecnie intensywnie pracujemy nad zrozumieniem zmian w szeroko rozumianym otoczeniu regulacyjnym, zamknięciem tzw. luk regulacyjnych oraz przygotowaniem firmy do wypełnienia wszystkich wymogów raportowych.

Wsparcie transformacji środowiskowej klientów

Jednak najważniejszym zadaniem będzie wsparcie transformacji środowiskowej klientów. Wyposażeni w wiedzę i doświadczenie zdobyte w odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności oraz finansowanego przez nas portfela inwestycji będziemy kompetentnym partnerem dla naszych klientów i społeczeństwa. Mając świadomość głównych celów zielonej transformacji, takich jak redukcja gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku, wzrost udziału OZE w miksie energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej, musimy pamiętać o konieczności zapewnienia warunków dla zachowania wzrostu gospodarczego, równowagi społeczno – gospodarczej oraz ram odpowiedzialnego rozwoju. Systemy społeczne i gospodarcze nadal będą potrzebowały energii, żelaza, cementu, nawozów, aluminium oraz olbrzymiej masy surowców, produktów i usług. Będą natomiast musiały zbudować rozwiązania zapewniające prowadzenie działalności przy zachowaniu wymogów Zielonego Ładu oraz ścieżki transformacji pozwalające na osiągnięcie zgodności w zakładanym czasie. Dla osiągnięcia tej zgodności firmy i przedsiębiorcy będą podejmować szereg działań, w tym podejmą procesy inwestycyjne nakierowane nie tylko na pozyskanie bezemisyjnych środków trwałych, zmniejszenie emisyjności budynków i gospodarki własnej, ale przede wszystkim podejmą szeroko zakrojone działania i procesy inwestycyjne o charakterze transformacyjnym zmierzające do zmniejszenia uciążliwości działalności dla środowiska i wypełnienia wymogów związanych z wpływem na środowisko i społeczeństwo, w warunkach zrównoważonej i etycznej działalności.

Na kolejne dekady 

Mamy świadomość, że mówimy o procesach, które nie będą trwały wyłącznie przez kolejne 2-3 lata, lecz przez kolejne dekady. Ich wpływ na sektory gospodarki, branże i poszczególne firmy będzie bardzo duży. Związane z nim będą nie tylko szanse, ale i zagrożenia. Przykładem może być np. możliwość funkcjonowania w przyszłości w łańcuchach dostaw, które już teraz coraz częściej stawiają określone wymogi dotyczące ESG wobec kontrahentów. W najbliższej przyszłości tego typu podejście stanie się standardem działania. Tym bardziej już obecnie producenci i dostawcy usług oraz całe sektory gospodarki powinny projektować swoje ścieżki transformacji aby zapewnić możliwość skutecznego działania i konkurowania, oraz sukces biznesowy w nowo powstającym otoczeniu. Jest to szczególnie istotne dla gospodarki, w której eksport zarówno towarów jak i usług ma duże znaczenie.

– W ING Lease (Polska) dążymy do tego, aby być kompetentnym i odpowiedzialnym partnerem wspierającym naszych klientów i partnerów biznesowych. To niezwykle ważny proces, który będzie decydował o warunkach naszego życia w przyszłości, pomyślności i dobrostanie społeczeństwa. Dobrostan społeczeństwa to przede wszystkim dobrostan społeczności lokalnych przekładający się na rozwój i sukces naszej gospodarki, poszczególnych firm i przedsiębiorców. Wdrażamy i nieustannie rozwijamy nowe inicjatywy dotyczące m.in. obszaru OZE, rynku pojazdów lekkich oraz finansowania fotowoltaiki i stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Nasi klienci mogą skorzystać z programu rządowego „Mój Elektryk” wspierającego zakup pojazdów elektrycznych, jak również z oferty specjalnej „Leasing wspierający zrównoważony rozwój”, w której 2 raty są za 0 zł.

Chcemy być wartościowym partnerem dla naszych klientów w tej ważnej zmianie i wesprzeć ich w transformacji i dalszym rozwoju – podkreśla Marcin Sobczak, wiceprezes Zarządu ING Lease (Polska).

Materiał partnera

Najnowsze