e-wydanie

4.5 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia 2024

Polacy wygrywają z lekarzami

W 2017 roku sądy uwzględniły roszczenia pacjentów w 111 sprawach o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia. Równolegle do sądów wpłynęło prawie 600 nowych spraw przeciwko służbie zdrowia.

W pierwszej połowie 2017 roku w Sądach Rejonowych zapadło 18 wyroków uwzględniających w całości lub częściowo pozwy pacjentów o odszkodowania wyrządzone przez służbę zdrowia. W sądach okręgowych I instancji takich wyroków zapadło aż 93.

W tym samym okresie wpłynęło też wiele nowych spraw o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia. Łącznie było to 582 sprawy. Najczęściej kierowane były przeciwko samodzielnemu (posiadającemu osobowość prawną) publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.

Sąd nad służbą zdrowia

W pierwszej połowie 2017 roku do Sądów Rejonowych wpłynęło 75 spraw o odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia. W tym 59 spraw przeciwko samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. 15 spraw skierowanych było przeciwko niepublicznym (prywatnym i spółdzielczym) zakładom służby zdrowia (bez względu na ich formę organizacyjną). Jeden pozew skierowano przeciwko Skarbowi Państwa.

W tym samym okresie do Sądów Okręgowych wpłynęło 344 sprawy o odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia. 273 przeciwko publicznym zakładom opieki zdrowotnej, 51 przeciwko prywatnym i spółdzielczym. 20 spraw skierowano przeciwko Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, w związku ze szkodą zaistniałą w niesamodzielnym publicznym zakładzie służby zdrowia (w tym także przed 1 stycznia 1999 r.).

Dla porównania w całym 2016 roku do Sądów Rejonowych wpłynęło 150 spraw o odszkodowanie, a do Sądów Okręgowych I instancji 604.

Pacjenci wygrywają

Mimo dużej liczby nowych spraw, które wpływają do polskich sądów przeciwko służbie zdrowia, wielu pacjentom udaje się po latach zaznać sprawiedliwości. W I połowie 2017 roku w Sądach Rejonowych 18 spraw o odszkodowanie uwzględniono w całości lub części. 16 spraw dotyczyło placówek publicznych, jedna Skarbu Państwa, jedna placówki niepublicznej.

W tym samym czasie w Sądach Okręgowych takich wyroków było aż 93. Aż 84 sprawy o odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia, które wygrali pacjenci dotyczyły publicznych zakładów. 2 dotyczyły Skarbu Państwa, a 7 zakładów prywatnych.

Dla porównania w całym roku 2016 spraw o odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia zakończonych wygraną pacjentów było: w Sądach Rejonowych 36 (22 przeciwko publicznym zakładom, 4 przeciwko Skarbowi Państwa, 10 przeciwko zakładom niepublicznym), w Sądach Okręgowych I instancji 190 (168 przeciwko publicznym zakładom, 6 przeciwko Skarbowi Państwa, 16 przeciwko zakładom niepublicznym. Daje to łącznie 226 spraw wygranych przez pozywających służbę zdrowia.

Dane przygotował po naszych pytaniach Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.

———————————–

Jak pozwać?

Ubiegający się o rekompensatę finansową za błąd w leczeniu mogą wystąpić z pozwem do sądu cywilnego lub złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Pacjenci zobowiązani są określić wysokość swoich roszczeń i wykazać, że jest ona uzasadniona.

Istnieją jednak maksymalne wysokości odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu jednego zdarzenia medycznego. Jak podaje dział prawny „Rzeczpospolitej” w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta mogą one wynosić nie więcej niż 100 tys. złotych, w razie śmierci pacjenta nie więcej niż 300 tys. złotych.

Dodatkowo pacjent może skorzystać ze środków prawnych prowadzących do powstania odpowiedzialności osobistej lekarza, który wadliwie udzielił mu świadczeń zdrowotnych.

sądy rejenowe

sądy okręgowe I instancji

 

sądy okręgowe II instancja

sądy apelacyjne

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze