e-wydanie

11 C
Warszawa
piątek, 19 kwietnia 2024

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

W dziedzinie ubezpieczeń trudno znaleźć bardziej powszechny zwrot niż „ubezpieczenie OC”, sprowadzony w potocznej polszczyźnie do prostego: OC.

Używamy go tak często, że praktycznie przestaliśmy się zastanawiać, co dokładnie ten termin oznacza. Warto mu się jednak bliżej przyjrzeć, po praktycznie wszyscy korzystamy z tego rodzaju polis.

Najkrócej wyjaśnić to pojęcie można stwierdzeniem, że OC jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, którego celem jest zapewnienie ochrony materialnej podmiotowi ubezpieczonemu na czas określony w odpowiedniej umowie. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba posiadająca OC musi naprawić szkody wyrządzone w następstwie czynu niedozwolonego, czyli takiego zdarzenia cywilnoprawnego, które pociąga za sobą obowiązek naprawienia szkody. Może to dotyczyć zarówno naprawienia wyrządzonej szkody jak też i poniesienia konsekwencji wadliwego wykonania zobowiązania dla kontrahenta.

W takiej sytuacji odpowiedzialność za szkodę bierze na siebie zakład ubezpieczeń. Oczywiście pod warunkiem, że ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody, wynikającej z czynu niedozwolonego, bądź niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wreszcie szkód, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność określoną przepisami prawa cywilnego.
W każdej sytuacji ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność finansową do górnej granicy sumy, której wysokość jest przewidziana w zawartej wcześniej umowie z ubezpieczonym (tzw. sumy gwarancyjnej) i za szkody, które powstały w okresie ubezpieczenia

Warto w tym miejscu dodać, że ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne.{source}{/source}

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najnowsze