28.7 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca 2024

Już dzisiaj można złożyć wniosek o odroczenie płatności podatku

GAZETA FINANSOWA INFORMUJE

W najbliższym czasie przedsiębiorcy powinni wywiązać się z następujących obowiązków podatkowych do dnia 20 marca 2020 r. wpłata zaliczki na podatki dochodowe, do dnia 25 marca 2020 r. wpłata na podatek VAT. Na dzień 18 marca 2020 r. nie jest jasne, czy zostaną wprowadzone szczegółowe przepisy dotyczące kwestii przedłużenia terminów płatności podatków. Dlatego przedsiębiorcy, którzy odczuli finansowe skutki epidemii koronowirusa, nie muszą czekać na specustawę w zakresie płatności podatków. Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość złożenia następujących wniosków w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez nadzwyczajne zdarzenia lub poważne zakłócenia w gospodarce o charakterze ponadsektorowym:

 • wniosek o odroczenie termin płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 • wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
 • wniosek o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Miejsce złożenia wniosku
Wniosek należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego:

 • w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalność gospodarczą – wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
 • w przypadku osoby prawnej (np. spółka z o.o., fundacja) lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (np. spółka jawna, komandytowa) – wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/ znajduje się wyszukiwarka adresów właściwych urzędów skarbowych dla przedsiębiorców.

Dane wnioskodawcy (podatnika/płatnika)
Wniosek może zostać złożony przez podatnika lub płatnika (np. pracodawcę) osobiście lub przez pełnomocnika. We wniosku należy wskazać rodzaj wnioskodawcy: osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy wskazać pierwsze imię, nazwisko, numer NIP, datę urodzenia oraz adres zamieszkania,
 • w przypadku podmiotu nie będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wskazać należy pełną nazwę, NIP, REGON, KRS oraz adres siedziby.

Zakres wniosku
Jest to najważniejsza cześć wniosku. Przedmiotem wniosku może być odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. We wniosku o odroczenie terminu płatności podatku należy określić jaki podatek lub opłata (np. podatek VAT, podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłata targowa itp.), w jakiej wysokości, za jaki okres i do kiedy płatny ma być odroczony. Warto również podać we wniosku dokładną datę do jakiej termin płatności podatku ma zostać przesunięty.

Przepisy podatkowe wyznaczają konkretne terminy, w których dany podatek należy uiścić:

 • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
 • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
 • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
 • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku należy złożyć przed upływem wskazanych terminów, ponieważ po ich upływie powstaje już zaległość podatkowa i są naliczane odsetki za zwłokę. Wówczas można wnioskować o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorca może wnieść o odroczenie, czyli przesuniecie terminu płatności podatku np. o 30 dni lub 60 dni. W takim przypadku żądanie powinno zostać sformułowane w następujący sposób:

Wnoszę o przesuniecie terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc luty 2020 r. do dnia 20 kwietnia 2020 roku.”

Z uwagi na czas rozpatrywania wniosków (od miesiąca do 2 miesięcy w przypadku skomplikowanych spraw) warto zastanowić nad złożeniem z wyprzedzeniem od razu kilku wniosków dotyczących kolejnych następujących po sobie terminów płatności podatku. Wniosek może także dotyczyć odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Ostateczną możliwością jest złożenie wniosku o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Jednak należy pamiętać, że wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej można złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. Zaległością podatkową jest bowiem podatek niezapłacony w określonym terminie. Złożenie takiego wniosku przed upływem terminu płatności podatku spowoduje jego nierozpatrzenie przez urząd skarbowy i odmowę wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Zaleca się aby w składanych wnioskach podatnicy alternatywnie formułowali żądania np. wnosili o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie na raty zapłaty podatku albo też o umorzenie zaległości podatkowej lub jej rozłożenie na raty. Organ podatkowy w ramach uznania administracyjnego zadecyduje o “wyborze” jednej z wnioskowanych ulg. Należy jednak pamiętać, że jeżeli podatnik wnosi o rozłożenie na raty płatności podatku, organ podatkowy nie może zastosować odroczenia terminu płatności podatku czy też – chociaż jest to rozwiązanie korzystniejsze dla podatnika – umorzyć zaległości podatkowej.

Opis działalności przedsiębiorcy i jego sytuacji
Na początku wniosku należy ogólnie opisać czym przedsiębiorca się zajmuje oraz w jakim sektorze świadczy swoje usługi. Można przedstawić charakterystykę klientów, kanały pozyskiwania, popyt na proponowaną usługę/produkt oraz zagrożenia działalności gospodarczej spowodowane epidemią koronawirusa. Jak też opisać negatywne skutki wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Historia płatności podatku
W tej części należy opisać przebieg regulowania zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorcę do czasu złożenia wniosku. Można powołać się na fakt dokonywania wpłat podatków w terminie i na dowód tego załączyć potwierdzenia przelewów bankowych.

Podpis
Wniosek powinien zostać podpisany przez podatnika. W przypadku spółek osobowych lub kapitałowych wniosek powinien zostać podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji takiego podmiotu.

Sposób złożenia wniosku
Wniosek może zostać złożony papierowo lub elektronicznie, wykorzystując ePUAP. Z uwagi na informacje o nieprzyjmowaniu podatników w urzędach oraz ograniczeniu godziny funkcjonowania poczty polskiej zalecane będzie złożenie wniosku za pośrednictwem ePuap. Można skorzystać również z automatu pocztowego, który umożliwia wysłanie listów bez konieczności nadania „w okienku”. Urządzenia do nadawania przesyłek pocztowych znajdują się w Samoobsługowych Strefach 24h w placówkach Poczty Polskiej. Wykaz aktualnie funkcjonujących Stref 24h (z informacją o urządzeniach zainstalowanych w danej Strefie 24h) można sprawdzić na tej stronie: https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/strefa-24h/

Załączniki do wniosku
Załączniki do wniosku mają decydujące znacznie. Warto złożyć oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej podatnika, przydatna może być informacje o bieżącej sytuacji finansowej (np. dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat, aktualny wyciąg z firmowego rachunku bankowego). Przydatne będą również wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania podatkowego we wnioskowanym terminie. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie o otrzymanej (wielkość)/nieotrzymanej pomocy de minimis oraz załączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dokumenty te są na ogół udostępniane na stronach internetowych urzędów skarbowych. W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej.

Opłata od wniosku
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.  

Czas rozpoznania wniosku
Urząd powinien w ciągu miesiąca załatwić sprawę natomiast jeśli jest trudniejsza w ciągu 2 miesięcy. Niestety w praktyce trwa to znacznie dłużej. Nie wykluczamy, że Ministerstwo Finansów wprowadzi wytyczne w zakresie czasu rozpoznawania wniosków.

Podsumowanie
Przed złożeniem wniosku należy sprawdź, czy:

 • wybrany został właściwy organ podatkowy;
 • wskazano dane podatnika oraz adres do doręczeń;
 • precyzyjnie wskazane zostało żądanie dotyczące wniosku (odroczenie płatności czy umorzenie – podatku czy zaległości),
 • szczegółowo została przedstawiona sytuacja finansowa przedsiębiorcy oraz załączone zostały dokumenty potwierdzający ten stan;
 • wniosek został podpisany.

Autorzy: Adwokat Jarosław Ziobrowski, Adwokat Dominika Kupisz

Najnowsze