26 C
Warszawa
czwartek, 30 maja 2024

Zapewnić finansowanie przedsiębiorcom inwestującym w rozwój

Z Krzysztofem Zgorzelskim, prezesem zarządu Pekao Leasing sp. z o.o.,
rozmawia Justyna Szymańska.
 

Przed jakimi wyzwaniami stoi obecnie branża leasingowa?  

Branża leasingowa to firmy sektora finansowego, których cel jest jeden: zapewnienie finansowania dla przedsiębiorców potrzebujących zainwestować w swoją przyszłość. W czasach prosperity można by było mówić zapewne o braku problemów, ale obecnie w epoce nieustannie wyłaniających się czarnych łabędzi mamy do czynienia z ostrożniejszym i obarczonym większą rezerwą do inwestycji podejściem przedsiębiorców. Stąd firmy leasingowe stają obecnie przed szeregiem wyzwań, jakim muszą sprostać. Przede wszystkim ograniczony popyt na inwestycje, wynikający z otoczenia makroekonomicznego przekłada się na zaostrzenie konkurencji. Pozyskiwanie i utrzymanie klienta zawsze były bliskimi wyznacznikami miary sukcesu dla branży finansowej, niemniej obecnie przybiera ona wymiar wieloaspektowy i coraz bardziej zintegrowany. Nie mówimy już tylko o koszcie finansowania, jako głównym czynniku decydującym o wyborze finansującego przez przedsiębiorcę, ale także o jakości obsługi sprzedażowej oraz posprzedażowej. Nie wolno również zaniedbywać konieczności budowania trwałych relacji z klientami, aby pomagać im w miarę możliwości w innych około leasingowych sprawach.

Kolejnym bardzo istotnym wyzwaniem są zmiany w regulacjach prawnych. Niektóre pomagają bądź wręcz mogą zwiększyć znaczenie leasingu w gospodarce, ale są i takie, których zmiany mogą spowodować nieprzewidywalne i krótkotrwałe przeciążenia w działalności operacyjnej firm leasingowych. Taką istotną zmianą legislacyjną, a oczekiwaną nie tylko przez branżę, ale przede wszystkim przez jej klientów, jest umożliwienie zawierania umów leasingu w formie dokumentowej. Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie. Stąd wyzwaniem jest obecnie konieczność uzyskiwania podpisu pod umowami leasingu od klientów. Nauczyli się oni bowiem, iż inne umowy można zawierać w formie dokumentowej i nie rozumieją, dlaczego przy zawieraniu umów leasingu już nie ma takiej możliwości. Zatem taka zmiana pozwoliłaby na zdynamizowanie rozwoju branży, gdyż jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze tej formy finansowania przez przedsiębiorców jest właśnie szybkość i wygoda uzyskania finansowania. Forma dokumentowa przełożyłaby się istotnie na poprawę tych okresów, co z pewnością spotkałoby się z uznaniem wielu przedsiębiorców nie tylko tych działających w skali mikro, czy małych i średnich przedsiębiorców, ale także i dużych korporacji. Pozwoliłoby to także na jeszcze szybszą i bardziej kompleksową digitalizację procesów udzielania i obsługi finansowania przedsiębiorców, które i tak następują w dynamicznym tempie.

Jak na tle całego sektora wygląda pozycja Pekao Leasing?  

W ubiegłym roku branża leasingowa rozwijała się stabilnie i udzieliła finansowania dla aktywów o wartości 88,12 mld zł, co odpowiadało jej niewielkiemu wzrostowi o 0,1 proc. r/r. Udział Pekao Leasing w tej kwocie wyniósł 5,59 mld zł, przy wzroście o 15,9 proc. r/r. Jesteśmy zatem jednym z największych graczy na polskim rynku leasingu i dynamicznie dążymy do umocnienia naszej silnej pozycji w sektorze. Kładziemy szczególny nacisk na koncentrację naszych wysiłków na kliencie i budowaniu z nim pozytywnych realizacji, zachęcając do korzystania nie tylko z oferty leasingowej, ale także, z racji bycia członkiem Grupy Banku Pekao, zainteresowania się produktami bankowymi, czy też ubezpieczeniowymi. Spółka oferuje bowiem szeroki zakres produktów leasingowych oraz ściśle współpracuje z Bankiem Pekao S.A. oraz PZU S.A., co pozwala jej na budowanie jak najbardziej kompleksowej oferty, skrojonej pod potrzeby i oczekiwania klienta.

Mocno wspieracie Państwo swoją ofertą małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlaczego?

Małe i średnie przedsiębiorstwa są podmiotami, które są bardzo istotne dla makrosystemu gospodarczego Polski. Generują one bowiem blisko połowę PKB i stanowią doskonały barometr dojrzałości i aktywności gospodarki. Dostrzegając tę zależność, nie sposób pominąć tę grupę przedsiębiorców, jako motor napędowy polskiej gospodarki, a tym samym istotny dla każdej firmy leasingowej. Blisko 70 proc. klientów firm leasingowych to bowiem przedsiębiorcy o obrotach do 20 mln zł rocznie. Stąd Pekao Leasing mocno wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ uważa, że generują one istotny popyt na środki przeznaczane na inwestycje w nowe środki produkcji, czy modernizację posiadanego parku maszynowego, celem utrzymania w szybko zmieniającym się otoczeniu przewagi technologicznej nad konkurencją. Zatem Pekao Leasing oferuje specjalne warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udziela im preferencyjnych finansowań.

Jakie korzyści czerpią mali i średni przedsiębiorcy z leasingu?  

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie ukierunkowanych na działania prośrodowiskowe, może liczyć na niższe koszty inwestycyjne. Leasing umożliwia bowiem przedsiębiorcom pozyskiwanie niezbędnych środków bez konieczności angażowania znacznych własnych pieniędzy. Finansowanie w formie leasingu oferuje także optymalizację kosztową dla przedsiębiorców. W zależności od potrzeb danej firmy można elastycznie i indywidualnie podejść do obciążeń związanych z obsługą rat leasingowych.

Najistotniejszą korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw jest natomiast dopasowanie tej formy finansowania do ich potrzeb. Niska bariera wejścia do tego sektora skutkuje koniecznością utrzymywania wysokiego poziomu technologicznego przez danego przedsiębiorcę, co przekłada się na konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Formuła leasingu pozwala na podzielenie się częścią tego ryzyka, istotnego dla małego, czy średniego przedsiębiorcy z firmą leasingową. Czasy, gdy jedna maszyna mogła pracować 50 lat, czy nawet dłużej przechodzą szybko do lamusa. Teraz, aby mieć przewagę technologiczną, przedsiębiorcy muszą inwestować, a leasing jest tym rodzajem zapewnienia finansowania inwestycji danego aktywa, która najlepiej wypełnia kryteria: szybko, nie za drogo i prosto.

Co wyróżnia ofertę Pekao Leasing na tle innych ofert dostępnych na rynku?  

Oferta Pekao Leasing wyróżnia się na tle innych ofert dostępnych na rynku, przede wszystkim ze względu na jej elastyczność i indywidualne podejście do każdego klienta. Firma oferuje szeroki zakres produktów leasingowych takich jak: leasing pojazdów, transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości. O unikalności naszej oferty decyduje również bliska współpraca z Bankiem Pekao w zakresie zapewnienia kompleksowości obsługi danego klienta. Także rozwijająca się dynamicznie współpraca z PZU przekłada się na zwiększenie konkurencyjności naszej oferty na rynku. Warto dodać, iż od ponad roku w strukturach Pekao Leasing działa multiagencja ubezpieczeniowa – PeUF zapewniająca obsługę naszych klientów w zakresie ubezpieczeń.

Jaka jest z Pana perspektywy przyszłość leasingu? Co będzie go kształtowało, co wpłynie na zmiany?  

Leasing w Polsce jest stosunkowo młodą branżą, mającą niewiele ponad 30-letnią historię. W samym systemie prawnym funkcjonuje dopiero od 9 grudnia 2000 r. Wcześniej funkcjonował jako tzw. umowa nienazwana, co wiązało się z mnóstwem wyzwań, ale też i doświadczeń. Po tym początkowym okresie można dostrzec dynamiczny rozwój branży i rosnące nieustannie zapotrzebowanie zgłaszane ze strony przedsiębiorców na tę formę finansowania inwestycji. Stąd patrząc na dynamikę sektora w dłuższym horyzoncie i dostrzegając niesłabnący popyt na inwestycje, przyszłość leasingu wydaje się bardzo obiecująca. Rozwój nowych technologii, pojawianie się nowych gałęzi przemysłu, ale przede wszystkim transformacja energetyczna rozpatrywana już nie tylko na poziomie wielkich koncernów, ale także praktycznie każdego przedsiębiorcy, czy sektora publicznego stanowią bardzo istotne impulsy dla dalszego pomyślnego rozwoju branży leasingowej. Kładzenie coraz większego nacisku na kierowanie się przez przedsiębiorców w ich decyzjach wartościami wynikającymi z zasad ESG wspomaga jeszcze bardziej dostrzeganie konieczności modernizacji posiadanych przez nich parków maszynowych.

Stąd w najbliższej przyszłości kluczowymi czynnikami, które będą wpływać, a nawet kształtować branżę leasingową, będą rozwój nowych technologii, zmiany legislacyjne, czy utrzymywanie wysokiej świadomości działań mających na celu ochronę naszego środowiska. Leasing będzie zatem rozwijał się dynamicznie, gdyż współczesna gospodarka wymusza na przedsiębiorcach ciągłą poprawę jakości oferowanych produktów i usług. Nie będzie to możliwe bez nakładów na modernizację czy też na rozbudowę parku maszynowego. W tym przypadku leasing zapewnia korzystną formę finansowania dopasowującą się do zmieniających się nieustannie potrzeb klienta.

Najnowsze